Roháček4. Mojžišova6

4. Mojžišova

Numeri

Zákon nazarejov.1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 2 Hovor synom Iz­raelovým a po­vieš im: Keby nie­kto, už či muž a či žena, učinil zvlášt­ny sľub, totiž sľub nazareja, aby sa od­delil pre Hos­podina, 3 od­delí sa, ­zdrží sa vína a opoj­ného nápoja vôbec ani nebude piť octu z vína ani octu z nijakého opojného nápoja ani nebude piť ničoho tekutého z hrozien ani hrozien, už či sviežich a či suchých, nebude jesť. 4 Po všet­ky dni svoj­ho nazarej­stva nebude jesť ničoho z toho, čo po­chádza z vín­neho kmeňa, od zrna až do šupy. 5 Po všet­ky dni sľubu jeho nazarej­stva ne­prej­de brit­va po jeho hlave. Do­kiaľ sa ne­vy­pl­nia dni, na ktoré sa od­delil pre Hos­podina, svätým bude; nechá voľne rásť vlasy svojej hlavy. 6 Po všet­ky dni, na ktoré sa od­delí pre Hos­podina, ne­voj­de k mŕt­vemu telu. 7 Ne­poškvr­ní sa ani pre svoj­ho otca ani pre svoju mať, pre svoj­ho brata ani pre svoju ses­tru, keby zo­mreli, lebo nazarej­stvo jeho Boha je na jeho hlave. 8 Po všetky dni svoj­ho nazarej­stva bude svätým Hos­podinovi. 9 A keby nie­kto zo­mrel pri ňom, náh­le a z nenaz­dania, a poškvr­nil by hlavu jeho nazarej­stva, oholí svoju hlavu v deň svoj­ho očisťovania, sied­meho dňa ju oholí. 10 A ôs­meho dňa donesie dvoje hrd­ličiek alebo dve holúbätá ku kňazovi, ku dveriam stánu shromaždenia. 11 A kňaz bude obetovať jed­no obeťou za hriech a jed­no zápal­nou obeťou a pri­kryje na ňom h­riech a tak ho očis­tí od toho, čím zhrešil nad mŕt­vym, a po­svätí jeho hlavu v ten deň. 12 A od­delí Hos­podinovi dni svoj­ho nazarej­stva a donesie ročného barán­ka na obeť za pre­vinenie a tam­tie pr­vé dni pad­nú, lebo jeho nazarej­stvo je poškvr­nené. 13 A toto je zákon nazarejov: v deň, v ktorý sa na­pl­nia dni jeho nazarej­stva, do­vedú ho ku dveriam stánu shromaždenia. 14 A bude obetovať svoj obet­ný dar Hos­podinovi, jed­ného ročného barán­ka bez vady zápal­nou obeťou a jed­nu ročnú ovcu bez vady obeťou za hriech a jed­ného barana bez vady po­koj­nou obeťou. 15 A koš nek­vasených chlebov, koláče z jemnej múky bielej, za­miesené v oleji, a nek­vasené ten­ké osúchy, po­mazané olejom, a ich obil­nú obeť aj ich liate obeti. 16 A kňaz bude obetovať pred Hos­podinom a učiní jeho obeť za hriech i jeho zápal­nú obeť. 17 Barana bude obetovať bit­nou obeťou po­koj­nou Hos­podinovi s košom nek­vasených chlebov a tak­tiež bude obetovať kňaz jeho obil­nú obeť i jeho liatu obeť. 18 A nazarej oholí hlavu svoj­ho nazarej­stva pri dveriach stánu shromaždenia a vez­me vlasy hlavy svoj­ho nazarej­stva a dá na oheň, ktorý bude pod bit­nou obeťou po­koj­nou. 19 Po­tom vez­me kňaz varené plece z barana a jeden nek­vasený koláč z koša a jeden nek­vasený osúch a dá to na ruky nazareja, keď si už bol oholil svoje nazarej­stvo. 20 A kňaz bude sem a ta vznášať tie veci obeťou po­vznášania pred Hos­podinom. Je to svätá vec a bude pat­riť kňazovi i s pr­sami obeti po­vznášania i s lopat­kou obeti po­z­dvi­hnutia, a po­tom bude piť nazarej víno. 21 To je zákon nazarejov, ktorý sľúbi svoj obet­ný dar Hos­podinovi so svojím nazarej­stvom krome toho, čo by viacej moh­la učiniť jeho ruka. Podľa svoj­ho sľubu, ktorý sľúbil, tak učiní podľa zákona svoj­ho nazarej­stva. 22 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 23 Hovor Áronovi a jeho synom a po­vedz: Tak­to budete žeh­nať synov Iz­raelových hovoriac im: Požehnanie.24 Nech ťa požeh­ná Hos­podin a nech ťa os­tríha. 25 Nech dá Hos­podin svietiť na teba svojej tvári a nech ti je milos­tivý. 26 Nech po­z­dvih­ne Hos­podin na teba svoju tvár a nech ti dá po­koj. 27 A položia moje meno na synov Iz­raelových, a ja ich požeh­nám.