Roháček4. Mojžišova3,46

4. Mojžišova 3:46

Numeri

A čo do tých dve­sto sedem­desiatt­ri vy­kúpených, zbývajúcich nad Levitov, z pr­vorodených zo synov Iz­raelových,


Verš v kontexte

45 Vez­mi Levitov na­mies­to všet­kých pr­vorodených medzi syn­mi Iz­raelovými i dobytok Levitov na­mies­to ich dobyt­ka, a Levitovia budú moji. Ja som Hospodin. 46 A čo do tých dve­sto sedem­desiatt­ri vy­kúpených, zbývajúcich nad Levitov, z pr­vorodených zo synov Iz­raelových, 47 vez­meš po päť šek­lov od hlavy, v šek­le svätyne to vezmeš. Taký šekel je dvad­sať gér.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

46 A čo do tých dve­sto sedem­desiatt­ri vy­kúpených, zbývajúcich nad Levitov, z pr­vorodených zo synov Iz­raelových,

Evanjelický

46 Ako výkup­né za oných dve­stosedem­desiatt­ri, ktorí medzi pr­vorodenými Iz­rael­cami pre­vyšujú počet levítov,

Ekumenický

46 Ako výkup­né za tých dve­stosedem­desiatt­ri pr­vorodených Iz­raelitov, ktorí pre­vyšujú počet Lévi­ov­cov,

Bible21

46 A jako výplatné za těch 273 prvo­ro­zených synů Iz­rae­le, kteří převy­šují počet levi­tů,