Roháček4. Mojžišova3,7

4. Mojžišova 3:7

Numeri

A budú strážiť jeho stráž a stráž celej obce pred stánom shromaždenia, aby konali službu príbyt­ku.


Verš v kontexte

6 Pri­veď po­kolenie Léviho a po­stav ho pred Árona, kňaza, aby mu po­sluhovali. 7 A budú strážiť jeho stráž a stráž celej obce pred stánom shromaždenia, aby konali službu príbyt­ku. 8 A budú strážiť všet­ko náradie stánu shromaždenia a stráž synov Iz­raelových, aby konali službu príbyt­ku.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 A budú strážiť jeho stráž a stráž celej obce pred stánom shromaždenia, aby konali službu príbyt­ku.

Evanjelický

7 aby mali na staros­ti služby pri ňom a službu celému zboru pred svätos­tán­kom, aby vy­konávali službu pri príbyt­ku.

Ekumenický

7 Zaňho a za celú po­spolitosť budú dbať o poriadok pred stanom stretávania, aby sa moh­la konať služba pri príbyt­ku.

Bible21

7 Svou služ­bou při Příbytku bu­dou plnit jeho po­vinnost i po­vinnost ce­lé obce vůči Stanu setkávání.