Roháček4. Mojžišova3,2

4. Mojžišova 3:2

Numeri

A toto mená synov Áronových: pr­vorodený Nádab a Abíhu, Eleazár a Itamár.


Verš v kontexte

1 Toto rody Áronove a Mojžišove v deň, v ktorý hovoril Hos­podin s Mojžišom na vr­chu Sinai. 2 A toto mená synov Áronových: pr­vorodený Nádab a Abíhu, Eleazár a Itamár. 3 Toto teda mená synov Áronových, po­mazaných kňazov, ktorým na­pl­nili ich ruku, aby konali kňaz­skú službu.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 A toto mená synov Áronových: pr­vorodený Nádab a Abíhu, Eleazár a Itamár.

Evanjelický

2 Toto sú mená Áronových synov: pr­vorodený bol Nádáb, po­tom bol Abíhú, Eleázár a Ítámár.

Ekumenický

2 Toto sú mená Áronových synov: pr­vorodený Nádab, po­tom Abíhu, Eleazár a Ítamar.

Bible21

2 A toto jsou jmé­na Áro­nových synů: prvo­ro­zený Nádab, dále Abi­hu, Ele­azar a Ita­mar;