Roháček4. Mojžišova15

4. Mojžišova

Numeri

O niektorých obetiach: ohňová, obilná, liata obeť.1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 2 Hovor synom Iz­raelovým a po­vieš im: Keď voj­dete do zeme svojich byd­lísk, ktorú vám ja dám, 3 a pri­pravíte Hos­podinovi ohňovú obeť, zápal, alebo bit­nú obeť pl­niac nejaký zvláštny sľub alebo za dob­rovoľnú obeť alebo obetujúc pri svojich výročitých sláv­nos­tiach, aby ste učinili upokojujúcu vôňu Hos­podinovi z hoviad alebo z drob­ného dobyt­ka, 4 vtedy bude obetovať ten, kto bude obetovať svoj obet­ný dar, Hos­podinovi, a to obilnú obeť, bielej múky jem­nej desatinu efy, za­miesenej vo štvr­tine hína oleja. 5 A vína na liatu obeť štvr­tinu hína budeš obetovať na zápal alebo k bit­nej obeti, k jed­nému barán­kovi. 6 Alebo k baranovi budeš obetovať obil­nú obeť, bielej múky jem­nej dve desatiny, za­miesenej v oleji, v tretine hína. Prvotiny. Obeť pozdvihnutia.7 A vína na liatu obeť, tretinu hína, budeš obetovať na upokojujúcu vôňu Hos­podinovi. 8 A keď budeš obetovať jun­ca na zápal alebo na bitnú obeť pl­niac nejaký zvláštny sľub alebo po­koj­nú obeť Hos­podinovi, 9 vtedy bude obetovať obetujúci na jun­ca obil­nú obeť, bielej múky jem­nej tri desatiny efy, za­miesenej v oleji pol hína. 10 A vína budeš obetovať na liatu obeť pol hína. To bude ohňová obeť upokojujúcej vône Hos­podinovi. 11 Tak sa učiní jed­nému volovi alebo jed­nému baranovi alebo drob­nému dobytčaťu, už či bude z oviec a či z kôz. 12 Podľa počtu kusov, koľko ich budete obetovať, učiníte tak jed­nému každému, podľa ich počtu. 13 Každý zrodený doma učiní tak, tie veci, obetujúc ohňovú obeť upokojujúcej vône Hos­podinovi, 14 Ak bude u vás po­hos­tíniť po­hos­tín alebo už ktokoľvek, kto bude medzi vami po vašich po­koleniach a učiní ohňovú obeť upokojujúcej vône Hos­podinovi, jako to vy robíte, tak urobí aj on. 15 Čo do shromaždenia, jed­no a to is­té ustanovenie bude vám i po­hos­tínovi, ktorý by po­hos­tínil medzi vami. Bude to večným ustanovením po vašich po­koleniach, ako s­te vy, tak bude aj po­hos­tín pred Hos­podinom. 16 Jeden zákon a jed­no a to is­té právo bude vám i po­hos­tínovi, ktorý bude po­hos­tíniť u vás. 17 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 18 Hovor synom Iz­raelovým a po­vieš im: Keď voj­dete do zeme, do ktorej vás ja vo­vediem, 19 a budete jesť z chleba zeme, budete obetovať obeť po­z­dvi­hnutia Hos­podinovi, 20 pr­votinu svoj­ho ces­ta, koláč budete obetovať obeťou po­z­dvi­hnutia. Ako obeť po­z­dvi­hnutia z humna, tak ju budete po­z­dvihujúc obetovať. 21 Z pr­votiny svoj­ho ces­ta budete dávať Hos­podinovi obeť po­z­dvi­hnutia po svojich po­koleniach. Obeti za poblúdenia jednotlivca i obce. Hriech zo spupnosti.22 A keby ste po­blúdili a ne­učinili by ste všet­kých tých pri­kázaní, ktoré hovoril Hos­podin Mojžišovi, 23 všet­kého toho, čo vám pri­kázal Hos­podin skr­ze Mojžiša, od toho dňa, v ktorý to pri­kázal Hos­podin, i po­tom, po vašich po­koleniach, 24 a bude, ak by bolo vy­konané tak, že by to bolo skryté pred očami ob­ce, z po­blúdenia, vtedy obetovať budú, celá obec, jun­ca, z hoviad, a to jedného zápal­nou obeťou na upokojujúcu vôňu Hos­podinovi a jej obil­nú obeť a jej liatu obeť podľa ustanoveného poriad­ku, a jed­ného koz­la, z kôz, obeťou za hriech. 25 Tak prikryje kňaz h­riech na celej obci synov Iz­raelových, a od­pus­tí sa im, lebo to bolo po­blúdenie. A tedy oni donesú svoj obet­ný dar, ohňovú obeť Hos­podinovi, a svoju obeť za hriech pred Hos­podina za svoje po­blúdenie, 26 a od­pus­tí sa celej obci synov Iz­raelových i po­hos­tínovi, ktorý po­hos­tíni medzi nimi. Lebo je to pre všetok ľud za po­blúdenie. 27 A keby zhrešila jed­not­livá duša z po­blúdenia, vtedy bude obetovať ročnú kozu obeťou za hriech. 28 A kňaz po­kryje h­riech na po­blúdivšej duši, keď zhrešila z po­blúdenia, pred Hos­podinom; po­kryť na ňom hriech, a od­pus­tí sa mu. 29 A či už zrodený doma, niek­to medzi syn­mi Iz­raelovými, a či po­hos­tín, ktorý po­hos­tíni medzi nimi, jeden a ten is­tý zákon budete mať pre toho, kto bude obetovať za po­blúdenie. 30 Ale duša, ktorá by po­výšenou rukou vy­konala zlé, zo spupnosti, už či nie­kto z tých, ktorí sú zrodení doma a či niek­to z po­hos­tínov, taký človek hrubo urazil Hos­podina, a tedy tá duša bude vy­ťatá zp­ro­stred svoj­ho ľudu, 31 lebo po­hŕd­nul slovom Hos­podinovým a zrušil jeho pri­kázanie; cele iste bude tá duša vy­ťatá; jej ne­právosť zos­tane na nej. Porušil sobotu. Drevo. Kytky na pamäť.32 A s­talo sa, keď boli synovia Iz­raelovi na púšti, že našli muža, ktorý sbieral drevo v sobot­ný deň. 33 A tí, ktorí ho našli sbierať drevo, pri­vied­li ho k Mojžišovi a k Áronovi a k celej ob­ci. 34 A dali ho do väzenia, lebo sa ne­vedelo, čo sa mu má učiniť. 35 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Ten človek zo­mrie! Celá obec ho ukameňuje von­ku za táborom. 36 Vtedy ho vy­vied­li, celá obec, von za tábor a ukameňovali ho, aj zo­mrel, tak ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi. 37 A Hos­podin po­vedal Mojžišovi a riekol: 38 Hovor synom Iz­raelovým a po­vieš im, aby si robili kyt­ky na okraje svojich rúch po všet­kých svojich po­koleniach a dajú na kyt­ku okraja s­voj­ho rúcha hy­acin­tovomod­rý motúzok. 39 A bude vám za kyt­ku na pamäť, aby ste, keď ho uvidíte, roz­pamätali sa na všet­ky pri­kázania Hos­podinove, aby ste ich činili a nechodili za svojím srd­com ani za svojimi očima, za čím vy od­chádzajúc smilníte. 40 Ale aby ste pamätali na všet­ky moje pri­kázania a činili ich a aby ste tak boli svätí svoj­mu Bohu. 41 Ja som Hospodin, váš Bôh, ktorý som vás vy­viedol z Egypt­skej zeme, aby som vám bol Bohom. Ja Hos­podin, váš Bôh.