Roháček4. Mojžišova24

4. Mojžišova

Numeri

Proroctvo Balámovo o Izraelovi.1 Vtedy keď videl Balám, že sa to ľúbi Hos­podinovi, aby dob­rorečil Iz­raelovi, ne­išiel už hľadať čarov ako vše pred­tým, ale ob­rátil svoju tvár k púšti. 2 A keď po­z­dvihol Balám svoje oči, videl Iz­raela, že leží podľa svojich po­kolení, a prišiel na neho Duch Boží. 3 V­tedy začal sláv­nost­ne svoju proroc­kú reč a riekol: Toto hovorí jako výrok Boží Balám, syn Be­orov, a hovorí to muž, ktorý má ot­vorené oko; 4 hovorí ten, ktorý čuje reči sil­ného Boha, ktorý vídava videnia Všemohúceho, ktorý keď aj upad­ne do spánku, má od­kryté oči duše. 5 Oj, aké krás­ne sú tvoje stány, ó, Jakobe, tvoje príbyt­ky, ó, Iz­raelu! 6 Tiah­nu sa jako potočné doliny; jako za­hrady pop­ri rieke, jako stromy aloe, k­toré sadil Hos­podin, ako ced­ry nad vodami! 7 Voda po­tečie z jeho vedier, a jeho semeno na mnohých vodách; jeho kráľ bude vy­výšený viacej než Agag a jeho kráľov­stvo sa po­vznesie. 8 Sil­ný Bôh ho vy­viedol z Egyp­ta; vládu má, jako je vláda jednorožca. Požerie národy, svojich protiv­níkov, a ich kos­ti ro­zdr­ví a pop­rebáda ich svojimi šípami. 9 Sklonil sa, leží jako lev a jako ľvica; ktože ju soženie, aby vstala? ! Ten, kto ti bude žeh­nať, bude požeh­naný; a kto by ti zlorečil, bude zlorečený! Balák nahnevaný. Proroctvo o Mesiášovi, o Amalechovi a o iných.10 Vtedy sa za­pálil hnev Balákov na Baláma, a pľask­núc rukami riekol Balák Balámovi: Zlorečiť mojim ne­priateľom som ťa po­volal, a hľa, ty ne­pres­taj­ne dob­rorečíš, toto už po tretí raz! 11 A tak teraz sa prac a utekaj na svoje mies­to! Po­vedal som, že ťa budem veľmi ctiť, ale hľa, Hos­podin nedal, aby sa ti do­stalo cti. 12 Na to po­vedal Balám Balákovi? Či som azda nehovoril už aj tvojim po­slom, ktorých si po­slal ku mne, 13 že ani keby mi dal Balák pl­ný svoj dom strieb­ra a zlata, ne­mohol by som pre­stúpiť roz­kaz Hos­podinov a učiniť zo svoj­ho srd­ca už či dob­ré či zlé? Povedal som, že čo mi bude hovoriť Hos­podin, to budem hovoriť. 14 A teraz hľa, ja idem ku svoj­mu ľudu. Poď, dajúc radu oz­námim ti, čo učiní ten­to ľud tvoj­mu ľudu v po­sled­ných dňoch. 15 Tu začal sláv­nost­ne svoju proroc­kú reč a riekol: Toto hovorí Balám, syn Be­orov, a hovorí to muž, ktorý má ot­vorené oko, 16 a hovorí ten, ktorý čuje reči sil­ného Boha, ktorý zná známosť Naj­vyššieho, vídava videnia Všemohúceho, ktorý, aj keď upad­ne do spánku, má od­kryté oči duše. 17 Uvidím ho, ale nie teraz: po­zorovať ho budem, ale nie z blízka. Hviez­da vy­j­de z Jakoba, a po­vs­tane ber­la z Iz­raela, zbije kúty Moábove a ro­zdr­tí všet­kých synov hr­motu vojny. 18 Edom bude majet­kom, i Seir bude majet­kom, jeho ne­priatelia. Ale Iz­rael do­káže hr­din­skú silu. 19 A bude panovať pošlý z Jakoba a za­hubí ostatok z mes­ta. 20 Keď uvidel Amalecha, začal i tu slávnostne svoju proroc­kú reč a riekol: Amalech je počiat­kom a pr­votinou národov, a jeho sled­né bude to, že za­hynie navždy. 21 A vidiac Kénitu začal sláv­nost­ne svoju proroc­kú reč a riekol: Pev­né je tvoje byd­lis­ko, a tvoje hniez­do je položené na skalu! 22 Is­teže nebude Kain na spálenie. Do­kedy? As­súr ťa za­vedie do zajatia. 23 A ešte započal sláv­nost­ne svoju proroc­kú reč a riekol: Oj, beda, kto bude žiť, keď to učiní sil­ný Bôh? 24 Lode p­rip­lujú od brehov Kit­tím a zo­hnú As­súra, zo­hnú i Hébera; aj on za­hynie navždy. 25 Po­tom vstal Balám, išiel a na­vrátil sa na svoje mies­to. Aj Balák išiel svojou ces­tou.