Roháček4. Mojžišova3,14

4. Mojžišova 3:14

Numeri

A Hos­podin hovoril Mojžišovi na púšti Sinai a riekol:


Verš v kontexte

13 pre­tože je mojím všet­ko pr­vorodené. Toho dňa, keď som bil všet­ko pr­vorodené v Egypt­skej zemi, po­svätil som si všet­ko pr­vorodené v Iz­raelovi od človeka až do hoväda. Mojimi budú. Ja som Hospodin. 14 A Hos­podin hovoril Mojžišovi na púšti Sinai a riekol: 15 Spočítaj synov Léviho podľa domu ich ot­cov, podľa ich čeľadí; všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še ich spočítaš.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 A Hos­podin hovoril Mojžišovi na púšti Sinai a riekol:

Evanjelický

14 Hos­podin hovoril Mojžišovi na Sinaj­skej púšti:

Ekumenický

14 Hos­podin po­vedal Mojžišovi na Sinaj­skej púšti:

Bible21

14 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi na pouš­ti Si­naj: