Roháček4. Mojžišova1

4. Mojžišova

Numeri

Sčítanie súcich do vojny.1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj v stáne shromaždenia pr­vého dňa druhého mesiaca druhého roku po ich vy­j­dení z Egypt­skej zeme a riekol: 2 Spočítaj­te sumu celej obce synov Iz­raelových podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, podľa počtu mien každého, k­to je mužského po­hlavia, podľa ich hláv, 3 vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, každého, ktorý je súci ísť do voj­ska v Iz­raelovi. Spočítaj­te ich podľa ich voj­sk, ty a Áron. Hlavy domov otcov.4 Budú s vami po jed­nom mužovi z každého pokolenia; každý ten, k­torý je hlavou domu svojich ot­cov. 5 A toto mená mužov, ktorí budú stáť s vami: z Rúbena Elicúr, syn Šedeúrov 6 zo Sime­ona Šelumiel, syn Cúrišad­dajov, 7 z Júdu Na­chšon (čiže Názon), syn Am­minadábov, 8 z Izachára Ne­taneel, syn Cuárov, 9 zo Za­bulona Eliáb, syn Chelonov, 10 zo synov Jozefových, z Ef­rai­ma Elišáma, syn Am­mihúdov, z Manas­sesa Gamaliel, syn Pedah­cúrov 11 z Ben­jamina Abidan, syn Gide­oniho, 12 z Dána Achiezer, syn Am­mišad­dajov, 13 z Asera Pagiel, syn Ochránov, 14 z Gáda Eliasaf, syn De­uelov, 15 z Naf­taliho Achíra, syn Enánov. 16 To povolaní z obce, kniežatá po­kolení svojich ot­cov; hlavy tisícov z Izraela to boli. 17 Vtedy pojal Mojžiš a Áron tých­to mužov, ktorí boli označení menami. 18 A shromaždili celú obec pr­vého dňa druhého mesiaca, a pri­znávali sa rodom ku svojim čeľadiam podľa domu svojich ot­cov počtom mien, vo veku od dvad­sať rokov a vy­še podľa svojich hláv. 19 Ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi, tak ich spočítal na púšti Sinai. Rúben.20 A bolo synov Rúbena, pr­vorodeného Iz­raelov­ho, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien podľa ich hláv, všet­kých, k­torí boli mužského po­hlavia vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska, 21 ich počítaných, z po­kolenia Rúbenov­ho, štyrid­saťšesť tisíc päťs­to. Simeon.22 Synov Sime­onových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, jeho počítaných v počte mien podľa ich hláv, všet­kých, k­torí boli mužského po­hlavia vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska, 23 ich počítaných z po­kolenia Sime­onov­ho bolo päťdesiatdeväť tisíc tri­sto. Gád.24 Synov Gádových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska, 25 ich počítaných, z po­kolenia Gádov­ho bolo štyridsaťpäť tisíc šesťs­to päťdesiat. Júda.26 Synov Júdových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska, 27 ich počítaných, z po­kolenia Júdov­ho bolo sedemdesiatštyri tisíc šesťs­to. Izachár.28 Synov Izachárových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska, 29 ich počítaných, z po­kolenia Izachárov­ho bolo päťdesiatštyri tisíc štyris­to. Zabulon.30 Synov Za­bulonových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska, 31 ich počítaných, z po­kolenia Za­bulonov­ho bolo päťdesiatsedem tisíc štyris­to. Jozef - Efraim.32 Synov Jozefových, a síce synov Ef­rai­mových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska, 33 ich počítaných, z po­kolenia Ef­rai­mov­ho bolo štyridsať tisíc päťs­to. Jozef - Manasses.34 Synov Manas­sesových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska, 35 ich počítaných, z po­kolenia Manas­sesov­ho bolo tridsaťdva tisíc dve­sto. Benjamin.36 Synov Ben­jaminových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska, 37 ich počítaných, z po­kolenia Ben­jaminov­ho bolo tridsaťpäť tisíc štyris­to. Dán.38 Synov Dánových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska, 39 ich počítaných, z po­kolenia Dánov­ho bolo šesťdesiatdva tisíc sedem­sto. Aser.40 Synov Aserových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska, 41 ich počítaných, z po­kolenia Aserov­ho bolo štyridsaťjeden tisíc päťs­to. Naftali.42 Synovia Naf­taliho, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska, 43 ich počítaných, z po­kolenia Naf­taliho bolo päťdesiattri tisíc štyris­to. 44 To spočítaní, ktorých počítal Mojžiš a Áron a kniežatá Iz­raelove, dvanásť mužov; vše jeden muž za dom svojich ot­cov boli. 45 A bolo všet­kých počítaných zo synov Iz­raelových podľa domu ich ot­cov vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska v Iz­raelovi, 46 teda bolo všet­kých počítaných šesťs­to tri tisíc päťs­to päťdesiat. Levitovia a ich úloha.47 Ale Levitovia podľa po­kolenia svojich ot­cov neboli počítaní medzi nimi. 48 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 49 Len po­kolenia Léviho nebudeš počítať ani ich sumy ne­spočítaš medzi syn­mi Iz­raelovými. 50 Ale ty ustanov Levitov nad príbyt­kom svedoc­tva, nad všet­kým jeho náradím a nad všet­kým, čo pat­rí k nemu. Oni budú nosiť príbytok i všet­ko jeho náradie a oni mu budú svätos­lúžiť a budú táboriť okolo príbyt­ku. 51 A keď sa bude mať rušať príbytok, po­stŕhajú a složia ho Levitovia, a keď zase bude mať príbytok táboriť, po­stavia ho Levitovia. A cudzí, kto by sa pri­blížil, zo­mrie. 52 A synovia Iz­raelovi budú táboriť každý vo svojom tábore a každý pri svojom prápore podľa svojich zá­stupov. 53 A tedy Levitovia budú táboriť vôkol príbyt­ku svedoc­tva, aby ne­vznikol hnev na obec synov Iz­raelových, a Levitovia budú strážiť stráž príbyt­ku svedoc­tva. 54 A synovia Iz­raelovi učinili všet­ko tak, ako to pri­kázal Hos­podin Mojžišovi, tak učinili.