EvanjelickýMarek8

Marek

Evanjelium podľa Mareka

Ježiš nasýtil štyritisíc ľudí1 V tých dňoch, keď sa zase zišiel veľký zá­stup a ne­mali čo jesť, pri­volal si učeníkov a po­vedal im: 2 Ľúto mi toho zá­stupu, lebo už tri dni zo­tr­vávajú so mnou a ne­majú čo jesť. 3 Ak ich hlad­ných pre­pus­tím domov, po­omd­lievajú po ces­te, lebo nie­ktorí z nich sú zďaleka. 4 Od­vetili Mu učeníci: Ako a kto ich bude môcť na­sýtiť chlebom v tom­to pus­tom kraji? 5 Nato sa ich opýtal: Koľko máte chlebov? Od­povedali: Sedem. 6 Roz­kázal teda zá­stupu po­sadiť sa na zem. Po­tom vzal tých sedem chlebov, dob­rorečil, lámal a dával učeníkom, aby ich podávali, a oni ich roz­dávali ľudu. 7 Mali aj nie­koľko rybičiek. Aj tie požeh­nal a kázal roz­dávať. 8 I jed­li a na­sýtili sa. Ešte aj sedem košov zvyškov naz­bierali. 9 Bolo ich asi štyritisíc. Po­tom ich pre­pus­til, 10 hneď vstúpil na loď spolu s učeník­mi a prišiel do kraja Dal­manuta. Kvas farizejov11 Tu vy­šli (k Ne­mu) farizeji a začali sa hádať s Ním; žiadali od Neho znamenie z neba, a tak Ho po­kúšali. 12 Po­vzdychol si a po­vedal: Prečo žiada znamenie toto po­kolenie? Veru, hovorím vám: Nebude dané znamenie tomuto po­koleniu! 13 A opus­tiac ich, zase vstúpil na loď a pre­plavil sa na druhú stranu. 14 Ale (učeníci) za­bud­li si vziať chleba; ne­mali na lodi so sebou viac, len jeden chlieb. 15 On ich vy­stríhal: Daj­te si po­zor! Varuj­te sa kvasu farizejov a kvasu Herodesov­ho! 16 I hovorili si medzi sebou: To pre­to, že ne­máme chleba! 17 Ježiš to zbadal a po­vedal im: Prečo hovoríte o tom, že ne­máte chleba? Či ešte vždy nechápete a nerozumiete? (Ešte vždy) je za­tvrd­nuté vaše srd­ce? 18 Máte oči, a ne­vidíte? Máte uši, a nečujete? Či sa ne­pamätáte, 19 koľko pl­ných košov zvyškov ste naz­bierali, keď som piatim tisícom lámal päť chlebov? Od­povedali Mu: Dvanásť. 20 A keď som tých sedem (chlebov lámal) pre štyri tisíce, koľko pl­ných košov zvyškov ste naz­bierali? Od­povedali: Sedem. 21 Vtedy im po­vedal: Či ešte nerozumiete? Slepec v Betsaide22 Po­tom prišli do Bet­sai­dy. Tu vied­li k Nemu slep­ca a prosili Ho, aby sa ho dot­kol. 23 A On chytil slep­ca za ruku, vy­viedol ho z mes­tečka, po­slinil mu oči, položil ruku na neho a spýtal sa ho: Či vidíš niečo? 24 On pre­hliadol a po­vedal: Vidím ľudí, pre­tože sa mi zdá, akoby stromy chodili. 25 Po­tom mu znova položil ruky na oči. Slepec ich ot­voril, ozdravel a videl všet­ko jas­ne. 26 Nato ho po­slal domov a po­vedal mu: Nechoď do mes­tečka [ani ni­komu z mes­tečka o tom nehovor]. Petrovo vyznanie27 Ježiš vy­šiel spolu s učeník­mi do dedín Cezarey Filipovej. Ces­tou sa spýtal svojich učeníkov: Za koho ma ľudia po­kladajú? 28 Od­povedali Mu: Za Jána Krs­titeľa; iní za Eliáša a iní zase za nie­ktorého z prorokov. 29 Po­tom sa ich opýtal: A vy za koho ma po­kladáte? Od­povedal Mu Peter: Ty si Kris­tus! 30 Vtedy im prís­ne pri­kázal, aby o Ňom ne­vraveli ni­komu. Ježiš predpovedá svoje utrpenie31 Po­tom ich začal po­učovať, že Syn človeka musí mnoho tr­pieť a za­vr­hnutý byť staršími, veľkňaz­mi a zákon­ník­mi, musí byť za­bitý a po troch dňoch vstať z mŕt­vych. 32 A po­vedal to cel­kom ot­vorene. Vtedy vzal Ho Peter na­bok a začal Ho od­hovárať. 33 Ale On sa ob­rátil a vidiac svojich učeníkov, po­kar­hal Pet­ra a po­vedal mu: Choď za mňa, satan, lebo ne­mys­líš na veci Božie, ale na ľud­ské! 34 Po­tom, pri­volávajúc zá­stup aj svojich učeníkov, po­vedal im: Kto chce ísť za mnou, nech za­prie seba samého, vez­me svoj kríž a na­sleduje ma: 35 Lebo kto by si chcel za­chrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evan­jelium, za­chráni si ho. 36 Veď čo osoží človeku, ak zís­ka aj celý svet, ale utr­pí škodu na svojej duši? 37 Lebo čo môže dať človek ako protihod­notu na vy­kúpenie svojej duše? 38 Kto by sa v tom­to cudzoložnom, hriešnom po­kolení han­bil za mňa a za moje reči, za toho sa bude han­biť aj Syn človeka, keď príde v sláve svoj­ho Otca a so svätými an­jel­mi.

EvanjelickýMarek8