EvanjelickýMarek8,32

Marek 8:32

Evanjelium podľa Mareka

A po­vedal to cel­kom ot­vorene. Vtedy vzal Ho Peter na­bok a začal Ho od­hovárať.


Verš v kontexte

31 Po­tom ich začal po­učovať, že Syn človeka musí mnoho tr­pieť a za­vr­hnutý byť staršími, veľkňaz­mi a zákon­ník­mi, musí byť za­bitý a po troch dňoch vstať z mŕt­vych. 32 A po­vedal to cel­kom ot­vorene. Vtedy vzal Ho Peter na­bok a začal Ho od­hovárať. 33 Ale On sa ob­rátil a vidiac svojich učeníkov, po­kar­hal Pet­ra a po­vedal mu: Choď za mňa, satan, lebo ne­mys­líš na veci Božie, ale na ľud­ské!

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

32 a ot­vorene hovoril to slovo. Vtedy si ho pojal Peter a začal ho kar­hať.

Evanjelický

32 A po­vedal to cel­kom ot­vorene. Vtedy vzal Ho Peter na­bok a začal Ho od­hovárať.

Ekumenický

32 Hovoril im to cel­kom ot­vorene. Peter ho od­viedol na­bok a začal mu do­hovárať.

Bible21

32 Pro­tože ty věci říkal otevřeně, Petr ho vzal stranou a za­čal ho kárat.