EvanjelickýMarek13

Marek

Evanjelium podľa Mareka

Ježiš predpovedá skazu Jeruzalema1 Keď vy­chádzal z chrámu, po­vedal Mu jeden z Jeho učeníkov: Po­zri, Maj­stre, čo sú to za kamene a za stav­by! 2 Ježiš mu od­povedal: Vidíš tieto veľké stav­by? Nezos­tane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený! 3 A keď sedel na vr­chu Olivovom na­proti chrámu, spýtali sa Ho osamote Peter, Jakub, Ján a On­drej. 4 Po­vedz nám, kedy to bude a na aké znamenie sa to všet­ko stane? Znamenie konca5 Nato im Ježiš začal hovoriť: Hľaďte, aby vás nie­kto ne­zviedol. 6 Mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som (Kris­tus); zvedú mnohých. 7 Ale keď počujete o voj­nách a zves­ti o bojoch, ne­strachuj­te sa. To musí byť, ale to nie je ešte koniec. 8 Lebo po­vs­tane národ proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu. Mies­tami budú zeme­trasenia, bude hlad [i zmätok]. To je začiatok boles­tí. 9 Vy sa však maj­te na po­zore: vy­dajú vás súdom, budú vás biť v synagógach a stavať pred vladárov a pred kráľov pre mňa, aby ste im vy­dávali svedec­tvo. 10 Ale najprv sa musí evan­jelium zves­tovať všet­kým národom. 11 A keď vás po­vedú, aby vás vy­dali, ne­staraj­te sa vo­pred, čo budete hovoriť; ale hovor­te, čo vám bude dané v tú hodinu. Lebo nie vy ste to, ktorí hovoríte, ale Duch Svätý. 12 Brat vy­dá na sm­rť brata a otec dieťa; a po­vs­tanú deti proti rodičom a usmr­tia ich. 13 A všet­ci vás budú nenávidieť pre moje meno; ale kto vy­tr­vá do kon­ca, bude spasený. 14 Keď však ohav­nosť spus­tošenia uvidíte tam, kde by jej ne­malo byť - kto čítaš, roz­umej! - vtedy tí, čo budú v Jud­sku, nech utečú do vr­chov; 15 kto je na streche, nech nezo­stupuje a ne­vchádza do domu vziať si niečo z neho; 16 a kto je na poli, nech sa ne­vracia vziať si plášť. 17 Ale beda tehot­ným a tým, čo koja v tie dni! 18 Pre­to mod­lite sa, aby to ne­prišlo v zime! 19 Lebo tie dni budú súžením, akého od počiat­ku, keď Boh stvoril svet, nebolo až doteraz a ani viac nebude. 20 A keby Pán nebol skrátil tie dni, nebol by za­chránený ani jeden človek. Ale pre vy­volených, ktorých si vy­volil, skrátil tie dni. 21 A keby vám vtedy nie­kto po­vedal: Aj­hľa, tu je Kris­tus! alebo: Aj­hľa, tam je! - ne­ver­te. 22 Lebo po­vs­tanú falošní kris­tovia a falošní proroci a budú robiť znamenia a zá­zraky, aby zvied­li, ak možno, vy­volených. 23 Ale vy sa maj­te na po­zore; pred­povedal som vám všet­ko. Príchod Syna človeka24 V tie dni, po onom súžení, sln­ko sa za­tmie, mesiac ne­vydá svet­lo, 25 hviez­dy budú padať z neba a nebes­ké moci sa po­hybovať. 26 Vtedy uzrú Syna človeka pri­chádzať na ob­lakoch s mocou a slávou veľkou. 27 A vtedy pošle an­jelov a zhromaždí svojich vy­volených zo štyroch strán sveta, od kon­ca zeme až po koniec neba. 28 Od figov­níka na­učte sa podoben­stvu: Keď mu ratolesť už raší a lís­tie pučí, viete, že je leto blíz­ko. 29 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedz­te, že je blíz­ko predo dver­mi. 30 Veru vám hovorím: Ne­pominie sa toto po­kolenie, do­kiaľ sa všet­ko toto ne­stane. 31 Nebo a zem sa po­minú, ale moje slová sa ne­pominú. 32 O tom dni a hodine však ni­kto ne­vie, ani an­jeli v nebi, ani Syn, len sám Otec. 33 Maj­te sa na po­zore, bdej­te, lebo ne­viete, kedy príde čas. 34 Ako človek, vzdialený na ces­tách, keď opúšťal dom a svojim sluhom dal moc, každému určil jeho prácu a vrát­nikovi naložil, aby bdel, 35 tak aj vy bdej­te; lebo ne­viete, kedy príde pán domu, či večer, či o pol­noci, či keď kohút spieva, a či ráno. 36 Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane. 37 A čo vám hovorím, hovorím všet­kým: Bdej­te!

EvanjelickýMarek13