EvanjelickýMarek8,26

Marek 8:26

Evanjelium podľa Mareka

Nato ho po­slal domov a po­vedal mu: Nechoď do mes­tečka [ani ni­komu z mes­tečka o tom nehovor].


Verš v kontexte

25 Po­tom mu znova položil ruky na oči. Slepec ich ot­voril, ozdravel a videl všet­ko jas­ne. 26 Nato ho po­slal domov a po­vedal mu: Nechoď do mes­tečka [ani ni­komu z mes­tečka o tom nehovor]. 27 Ježiš vy­šiel spolu s učeník­mi do dedín Cezarey Filipovej. Ces­tou sa spýtal svojich učeníkov: Za koho ma ľudia po­kladajú?

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

26 A po­slal ho domov a po­vedal: Ani do toho mes­tečka ne­voj­di ani tam ni­komu ne­povedz o tom!

Evanjelický

26 Nato ho po­slal domov a po­vedal mu: Nechoď do mes­tečka [ani ni­komu z mes­tečka o tom nehovor].

Ekumenický

26 Po­tom ho po­slal domov a pri­kázal mu: Ale do dediny nechoď!

Bible21

26 Ježíš ho pak po­slal do­mů se slovy: „Do ves­nice ale nechoď.“