EvanjelickýMarek8,30

Marek 8:30

Evanjelium podľa Mareka

Vtedy im prís­ne pri­kázal, aby o Ňom ne­vraveli ni­komu.


Verš v kontexte

29 Po­tom sa ich opýtal: A vy za koho ma po­kladáte? Od­povedal Mu Peter: Ty si Kris­tus! 30 Vtedy im prís­ne pri­kázal, aby o Ňom ne­vraveli ni­komu. 31 Po­tom ich začal po­učovať, že Syn človeka musí mnoho tr­pieť a za­vr­hnutý byť staršími, veľkňaz­mi a zákon­ník­mi, musí byť za­bitý a po troch dňoch vstať z mŕt­vych.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

30 A pri­hrozil im, aby ni­komu nehovorili o ňom.

Evanjelický

30 Vtedy im prís­ne pri­kázal, aby o Ňom ne­vraveli ni­komu.

Ekumenický

30 No Ježiš im dôraz­ne pri­kázal, aby o ňom pred ni­kým nehovorili.

Bible21

30 On je ale přísně na­po­menul, aby to o něm niko­mu neříka­li.