EvanjelickýMarek8,27

Marek 8:27

Evanjelium podľa Mareka

Ježiš vy­šiel spolu s učeník­mi do dedín Cezarey Filipovej. Ces­tou sa spýtal svojich učeníkov: Za koho ma ľudia po­kladajú?


Verš v kontexte

26 Nato ho po­slal domov a po­vedal mu: Nechoď do mes­tečka [ani ni­komu z mes­tečka o tom nehovor]. 27 Ježiš vy­šiel spolu s učeník­mi do dedín Cezarey Filipovej. Ces­tou sa spýtal svojich učeníkov: Za koho ma ľudia po­kladajú? 28 Od­povedali Mu: Za Jána Krs­titeľa; iní za Eliáša a iní zase za nie­ktorého z prorokov.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

27 Potom vyšiel Ježiš i jeho učeníci do mes­tečiek Cezáree Filipovej. A na ces­te sa pýtal svojich učeníkov a riekol im: Čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja?

Evanjelický

27 Ježiš vy­šiel spolu s učeník­mi do dedín Cezarey Filipovej. Ces­tou sa spýtal svojich učeníkov: Za koho ma ľudia po­kladajú?

Ekumenický

27 Ježiš sa vy­bral aj s učeníkmi do dedín pri Cézarei Filipovej. Ces­tou sa svojich učeníkov spýtal: Za koho ma ľudia po­kladajú?

Bible21

27 Ježíš a jeho učedníci pak vy­š­li do ves­nic ko­lem Cesa­re­je Fi­li­po­vy. Cestou se svých učedníků ptal: „Za koho mě mají lidé?“