EvanjelickýMarek15

Marek

Evanjelium podľa Mareka

Ježiš pred Pilátom1 A hneď na ús­vite poradili sa veľkňazi so staršími, zákon­ník­mi a s celou radou, po­tom po­viazali Ježiša, od­vied­li Ho a odo­vzdali Pilátovi. 2 Pilát sa Ho spýtal: Či si Ty kráľ židov­ský? A On od­povedal: Ty hovoríš. 3 Veľkňazi všeličo žalovali na Neho 4 a Pilát sa Ho znova a znova opytoval: Nič ne­od­povedáš? Čo všet­ko žalujú na Teba! 5 Ale Ježiš nič viac ne­od­povedal, takže sa Pilát divil. 6 Na každý sviatok pre­púšťal im však väzňa, ktorého si vy­žiadali. 7 Práve bol väz­nený akýsi Barab­báš s po­vs­tal­cami, ktorí sa pri vzbure do­pus­tili vraždy. 8 Zá­stup sa teda valil hore (k Pilátovi) a začal ho žiadať o to, čo im robieval. 9 A Pilát im od­povedal: Či chcete, aby som vám pre­pus­til kráľa židov­ského? 10 Lebo vedel, že Ho veľkňazi vy­dali zo závis­ti. 11 Ale veľkňazi po­búrili zá­stup, aby im radšej pre­pus­til Barab­báša. 12 Pilát zase pre­hovoril: A čo urobiť s tým, ktorého voláte židov­ským kráľom? 13 Oni však znova skrík­li: Ukrižuj Ho! 14 Pilát sa ich spýtal: A čo zlé urobil? Ale oni ešte väčšmi kričali: Ukrižuj Ho! 15 Nato Pilát, aby vy­hovel ľudu, pre­pus­til Barab­báša, Ježiša však dal zbičovať a vy­dal Ho, aby Ho ukrižovali. Ježišovi sa posmievajú16 Vojaci Ho od­vied­li dnu na ná­dvorie, do vlád­nej budovy, a zvolali celý prápor (voj­ska). 17 Po­tom Ho ob­liek­li do pur­purového plášťa, upliet­li veniec z tŕnia, položili Mu ho na hlavu 18 a začali Ho po­zdravovať: Buď po­zdravený, kráľ židov­ský! 19 Trs­tinou Ho bili po hlave, pľuvali na Neho, kľakali pred Ním na kolená a klaňali sa Mu. 20 Keď sa Mu na­pos­mievali, zvliek­li z Neho pur­purový plášť a ob­liek­li Ho do Jeho rúcha. Po­tom Ho vy­vied­li, aby Ho ukrižovali. Ježiš na kríži21 Akýsi Šimon Kyrenej­ský, otec Alexan­drov a Rúfov, vracal sa z poľa a šiel práve tade; toho prinútili, aby Mu niesol kríž. 22 A vied­li Ho na mies­to Gol­gota, čo v pre­klade znamená Lebečné mies­to. 23 Ponúk­li Mu víno s myr­hou, ale On (ho) ne­prijal. 24 Po­tom Ho ukrižovali a roz­delili si Jeho rúcho tak, že losovali oň, kto čo má do­stať. 25 Keď Ho ukrižovali, boli tri hodiny. 26 Jeho vinu označili nápisom: Kráľ židov­ský. 27 Spolu s Ním ukrižovali dvoch lot­rov, jed­ného sprava, druhého zľava. 28 [A na­pl­nilo sa Pís­mo, ktoré hovorí: A počítali Ho medzi zločin­cov.] 29 A tí, čo tade chodili, rúhali sa Mu, po­triasali hlavami a hovorili: Hej, Ty, čo boríš chrám a za tri dni ho vy­stavíš, 30 za­chráň sa, zo­stúp z kríža! 31 Podob­ne sa po­smievali aj veľkňazi so zákon­ník­mi a hovorili medzi sebou: Iných za­chraňoval, a seba ne­môže za­chrániť! 32 Kris­tus, kráľ Iz­raela! Nech zo­stúpi teraz z kríža, aby sme videli a uverili! Ešte aj tí Ho po­tupovali, ktorých s Ním ukrižovali. 33 Keď prišla šies­ta hodina, na­stala tma po celej zemi až do deviatej hodiny. 34 O deviatej hodine zvolal Ježiš sil­ným hlasom: Eloi, Eloi, lama sabach­taní? to je v pre­klade: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opus­til? 35 A nie­ktorí z tých, čo tam stáli, počujúc to, po­vedali: Aj­hľa, Eliáša volá! 36 A ktosi pri­behol, na­močil hub­ku do octu a vložil ju na trs­tinu, dával Mu piť a hovoril: Nechaj­te Ho, uvidíme, či príde Eliáš, aby Ho sňal! 37 Ale Ježiš zvolal sil­ným hlasom a vy­pus­til ducha. 38 A chrámová opona sa roz­trh­la na dvoje od vr­chu až do spod­ku. 39 Keď stot­ník, ktorý stál na­proti Ne­mu, videl, že tak­to do­konal, po­vedal: Ten­to človek bol na­ozaj Syn Boží! 40 A boli tam aj ženy, ktoré sa pri­zerali zďaleka, medzi nimi Mária Mag­daléna, Mária, mat­ka Jakuba Malého a Jozefa, a Salome, 41 ktoré Ho na­sledovali a po­sluhovali Mu, keď bol v Galilei, a mnohé iné, ktoré prišli s Ním do Jeruzalema. Ježišov pohreb42 Keď sa zvečerilo - keďže bol deň príp­rav­ný, to jest deň pred sobotou 43 - prišiel Jozef z Arimatie, vznešený rad­ca, ktorý tiež očakával kráľov­stvo Božie, smelo pred­stúpil pred Piláta a prosil o Ježišovo telo. 44 Pilát sa podivil, že už umrel; za­volal si stot­níka a opýtal sa ho, či už dáv­no umrel. 45 A keď sa to od stot­níka do­zvedel, daroval mŕt­volu Jozefovi, 46 ktorý kúpil plát­no, sňal (Ježiša), za­vinul Ho do plát­na, položil do hrobu vy­tesaného v skale a k ot­voru hrobu pri­valil kameň. 47 Ale Mária Mag­daléna a Mária, mat­ka Jozefova, dívali sa, kam Ho položili.

EvanjelickýMarek15