EvanjelickýMarek8,31

Marek 8:31

Evanjelium podľa Mareka

Po­tom ich začal po­učovať, že Syn človeka musí mnoho tr­pieť a za­vr­hnutý byť staršími, veľkňaz­mi a zákon­ník­mi, musí byť za­bitý a po troch dňoch vstať z mŕt­vych.


Verš v kontexte

30 Vtedy im prís­ne pri­kázal, aby o Ňom ne­vraveli ni­komu. 31 Po­tom ich začal po­učovať, že Syn človeka musí mnoho tr­pieť a za­vr­hnutý byť staršími, veľkňaz­mi a zákon­ník­mi, musí byť za­bitý a po troch dňoch vstať z mŕt­vych. 32 A po­vedal to cel­kom ot­vorene. Vtedy vzal Ho Peter na­bok a začal Ho od­hovárať.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

31 Po­tom ich začal učiť, že Syn človeka musí mnoho pre­tr­pieť a byť za­vr­hnutý od starších, od naj­vyšších kňazov a od zákon­níkov a byť za­bitý a po troch dňoch vstať z mŕt­vych,

Evanjelický

31 Po­tom ich začal po­učovať, že Syn človeka musí mnoho tr­pieť a za­vr­hnutý byť staršími, veľkňaz­mi a zákon­ník­mi, musí byť za­bitý a po troch dňoch vstať z mŕt­vych.

Ekumenický

31 Po­tom ich začal učiť, že Syn človeka musí mnoho tr­pieť. Za­vrh­nú ho starší, veľkňazi i zákon­níci, za­bijú ho, ale na tretí deň vstane z mŕtvych.

Bible21

31 Teh­dy je za­čal učit, že Syn člověka mu­sí mno­ho vy­trpět a být za­vržen starší­mi, vrch­ní­mi kněží­mi i znal­ci Písma, být za­bit a po třech dnech vstát z mrt­vých.