EvanjelickýMarek1

Marek

Evanjelium podľa Mareka

Ján Krstiteľ1 Počiatok evan­jelia Ježiša Kris­ta. 2 Tak­to píše prorok Izai­áš: Aj­hľa, po­sielam svoj­ho po­sla pred Tebou, a ten pri­praví Ti ces­tu; 3 hlas volajúceho na púšti: Pri­pravuj­te Pánovi ces­tu, vy­rov­návaj­te Mu chod­níky. 4 Ján Krs­titeľ vy­stúpil na púšti a kázal krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov. 5 Celé Jud­sko vy­chádzalo k ne­mu, aj všet­ci Jeruzalemčania; vy­znávali svoje hriechy a on ich krs­til v rieke Jor­dáne. 6 Ján mal odev z ťavej srs­ti, okolo bedier kožený opasok a jedával kobyl­ky a poľný med. 7 Kázal tak­to: Ide za mnou moc­nejší ako ja; nie som hoden zo­hnúť sa a roz­viazať Mu remienok na obuvi. 8 Ja som vás krs­til vodou, ale On vás bude krs­tiť Duchom Svätým. Pokrstenie Ježiša9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilej­ského Nazareta a Ján Ho po­krs­til v Jor­dáne. 10 A hneď, keď vy­chádzal z vody, videl nebesá rozt­vorené a Ducha, ktorý zo­stupoval na Neho ako holubica; 11 a z neba za­znel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v Tebe sa mi zaľúbilo. Pokúšanie Ježiša12 A hneď vy­pudil Ho Duch na púšť. 13 I bol na púšti štyrid­sať dní a satan Ho po­kúšal; žil s divou zverou a an­jeli Mu slúžili. Povolanie prvých učeníkov14 Keď Jána uväz­nili, prišiel Ježiš do Galiley, zves­toval evan­jelium Božie 15 a hovoril: Na­pl­nil sa čas a pri­blížilo sa kráľov­stvo Božie; po­kánie čiňte a ver­te v evan­jelium! 16 Keď šiel pop­ri Galilej­skom mori, videl Šimona a On­dreja, brata Šimonov­ho, spúšťať sieť do mora, lebo boli rybári. 17 Ježiš im po­vedal: Poďte za mnou a ja vás urobím rybár­mi ľudí. 18 A oni hneď zanechali siete a na­sledovali Ho. 19 Keď po­odišiel máličko, uvidel Jakuba, syna Zebede­ov­ho, a jeho brata Jána; aj tí opravovali na lodi siete. 20 Hneď ich za­volal a oni zanechali otca Zebedea s jeho po­moc­ník­mi na lodi a šli za Ním. Uzdravenie posadnutého v Kafarnaume21 Po­tom vošli do Kafar­nau­mu. A hneď v sobotu vstúpil do synagógy a učil. 22 I veľmi sa divili Jeho učeniu, lebo ich učil, ako kto má moc, a nie ako zákon­níci. 23 V ich synagóge bol práve človek po­sad­nutý nečis­tým duchom, ktorý vy­kríkol tak­to: 24 Čo Ťa do nás, Ježiš Nazaret­ský? Prišiel si nás za­hubiť! Viem, kto si: ten Svätý Boží! 25 Ale Ježiš mu po­hrozil: Mlč a vy­j­di z neho! 26 I za­triasol ním ten nečis­tý duch, a zvolajúc sil­ným hlasom, vy­šiel z neho. 27 Všet­ci užas­li a hádali sa medzi sebou hovoriac: Čo je toto? Nové učenie s mocou! Aj nečis­tým duchom roz­kazuje, a po­slúchajú Ho! 28 A hneď sa roz­nies­la zvesť o Ňom všade po celom okolí galilej­skom. Uzdravenie Petrovej testinej a viacerých chorých29 Len čo vy­šli zo synagógy, prišli s Jakubom a Jánom do domu Šimonov­ho a On­drejov­ho. 30 Šimonova tes­tiná ležala v horúčke, a hneď Mu po­vedali o nej. 31 (Ježiš) pri­stúpil k nej, chytil ju za ruku a zo­dvihol. Horúčka jej pre­stala a ona im po­sluhovala. 32 Pod­večer však, po západe sln­ka, prinášali k Nemu všet­kých chorých a po­sad­nutých démon­mi 33 a celé mes­to sa zhromaždilo predo dver­mi. 34 I u zdravil mnohých chorých na roz­ličné neduhy, vy­hnal mnoho démonov a démonom nedovolil hovoriť, lebo Ho po­znali. Cesta po Galilei35 Za­včasu nad­ránom, ešte za tmy, vstal a vy­šiel, od­išiel na osamelé mies­to a tam sa mod­lil. 36 I ponáhľali sa za Ním Šimon a tí, čo boli s ním. 37 Keď Ho našli, po­vedali Mu: Všet­ci Ťa hľadajú! 38 Ale On im riekol: Poďme in­de, do okolitých mes­tečiek, aby som aj tam kázal; veď na to som prišiel. 39 I šiel a kázal v ich synagógach po celej Galilei a vy­háňal démonov. Uzdravenie malomocného40 Tu prišiel k Nemu malomoc­ný, ktorý Ho na kolenách prosil: Keby si chcel, mohol by si ma očis­tiť. 41 I zľutoval sa nad ním, vy­strel ruku, dot­kol sa ho a po­vedal mu: Chcem, buď čis­tý! 42 [Ako to po­vedal], hneď od­išlo od neho malomocen­stvo a bol očis­tený. 43 I po­hrozil mu prís­ne a hneď ho od­pravil slovami: 44 Nehovor o tom ni­komu. Ale choď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očis­tenie, čo nariadil Mojžiš, na svedec­tvo ľuďom. 45 On však, len čo od­išiel, všade hovoril o tom a roz­hlasoval, čo sa stalo, takže (Ježiš) ani ne­mohol verej­ne voj­sť do mes­ta, ale býval von na pus­tých mies­tach. A pri­chádzali k Nemu od­všadiaľ.

EvanjelickýMarek1