EvanjelickýMarek8,22

Marek 8:22

Evanjelium podľa Mareka

Po­tom prišli do Bet­sai­dy. Tu vied­li k Nemu slep­ca a prosili Ho, aby sa ho dot­kol.


Verš v kontexte

21 Vtedy im po­vedal: Či ešte nerozumiete? 22 Po­tom prišli do Bet­sai­dy. Tu vied­li k Nemu slep­ca a prosili Ho, aby sa ho dot­kol. 23 A On chytil slep­ca za ruku, vy­viedol ho z mes­tečka, po­slinil mu oči, položil ruku na neho a spýtal sa ho: Či vidíš niečo?

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

22 A prišli do Bet­sai­dy. A do­vied­li mu slepého a prosili ho, žeby sa ho dot­knul.

Evanjelický

22 Po­tom prišli do Bet­sai­dy. Tu vied­li k Nemu slep­ca a prosili Ho, aby sa ho dot­kol.

Ekumenický

22 Po­tom prišli do Bet­sai­dy. Pri­vied­li k nemu slep­ca a prosili, aby sa ho dot­kol.

Bible21

22 Když přiš­li do Betsai­dy, přive­dli k ně­mu slep­ce a pro­si­li ho, aby se ho do­tkl.