EvanjelickýMarek16

Marek

Evanjelium podľa Mareka

Vzkriesenie Ježiša1 Keď sa po­minula sobota, Mária Mag­daléna, Mária Jakubova a Salome na­kúpili voňavých vecí, aby šli a po­mazali Ho. 2 A v pr­vý deň po sobote, keď sln­ko vy­šlo, prišli k hrobu 3 a hovorili si: Kto nám od­valí kameň od ot­voru hrobu? 4 Ale keď po­zreli, videli kameň od­valený; a bol veľmi veľký. 5 Keď vošli do hrobu, uzreli mláden­ca ob­lečeného do bieleho rúcha sedieť na pravej strane, a preľak­li sa. 6 On im však po­vedal: Neboj­te sa! Hľadáte Ježiša Nazaret­ského, toho ukrižovaného? Vstal, niet Ho tu; aj­hľa, mies­to, kam Ho boli položili. 7 Ale choďte, po­vedz­te Jeho učeníkom, aj Pet­rovi, že vás pred­chádza do Galiley; tam Ho uvidíte, ako vám po­vedal. 8 I vy­šli a utiek­li od hrobu, lebo sa ich zmoc­nila hrôza a boli bez seba; a ni­komu nič ne­povedali, lebo sa báli. Po Ježišovom vzkriesení9 A keď (Ježiš) vstal na ús­vite v pr­vý deň po sobote, zjavil sa najprv Márii Mag­daléne, z ktorej kedysi vy­hnal sedem démonov. 10 Ona šla a zves­tovala to tým, čo bývali s Ním a teraz žalos­tili a plakali. 11 Tí však, keď počuli, že žije a že Ho videla, ne­verili. 12 Po­tom zjavil sa v inej podobe dvom z nich na pre­chádz­ke, keď išli do poľa. 13 Aj títo šli oznámiť to os­tat­ným; ale ani im ne­uverili. 14 Konečne ukázal sa jedenás­tim, keď sedeli za stolom, a kar­hal ich nedôveru a tvrdo­sť srd­ca, že ne­uverili tým, čo Ho videli vzkrieseného. 15 Po­tom im po­vedal: Choďte po celom svete, kážte evan­jelium všet­kému stvoreniu. 16 Kto uverí a bude po­krs­tený, bude spasený, ale kto ne­uverí, bude od­súdený. 17 A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vy­háňať démonov, novými jazyk­mi budú hovoriť, 18 hady budú brať, a keby vy­pili niečo smr­tonos­né, ne­uškodí im; na chorých budú klásť ruky a tí budú zdraví. Vstúpenie19 Keď im to Pán Ježiš do­povedal, bol vzatý do neba a po­sadil sa po pravici Božej. 20 Oni však vy­šli a kázali všade, a Pán im po­máhal a po­tvr­dzoval slová znameniami, ktoré ich sprevádzali. Amen.

EvanjelickýMarek16