EvanjelickýMarek11

Marek

Evanjelium podľa Mareka

Vstup do Jeruzalema1 Keď sa pri­blížili k Jeruzalemu, ku Bet­fagé a Betánii na Olivový vrch, po­slal (Ježiš) dvoch učeníkov 2 a riekol im: Choďte do dediny, ktorá je na­proti, a hneď, ako vkročíte do nej, náj­dete pri­viazané os­liat­ko, na ktorom ešte ni­kto ne­sedel; od­viažte ho a pri­veďte. 3 A ak by vám nie­kto po­vedal: Čo to robíte? - po­vedz­te: Pán ho po­trebuje a hneď ho zase sem pošle. 4 I od­išli a našli os­liat­ko pri­viazané o bránu von­ku na ces­te a od­viazali ho. 5 A nie­ktorí z tých, čo tam stáli, hovorili im: Čo robíte, že od­väzujete os­liat­ko? 6 Od­povedali im, ako pri­kázal Ježiš, a nechali ich. 7 I pri­vied­li os­liat­ko k Ježišovi, klád­li naň svoje plášte a On sa po­sadil naň. 8 Mnohí pre­stierali plášte na ces­tu, iní zase ratoles­ti, na­sekané v poli. 9 A tí, čo šli pred Ním a za Ním, volali: Hosana! 10 Požeh­naný, ktorý pri­chádza v mene Pánovom! Požeh­nané kráľov­stvo nášho otca Dávida, ktoré pri­chádza! Hosana na výsos­tiach! Prekliatie figovníka11 Po­tom vošiel do Jeruzalema, do chrámu, a keď si všet­ko popozeral, išiel s dvanás­timi do Betánie, lebo už bolo ne­skoro. 12 Keď na druhý deň vy­šli z Betánie, vy­hladol. 13 Uzrúc zďaleka list­natý figov­ník, podišiel k ne­mu, či by na ňom niečo nenašiel. Ale keď prišiel tam, nenašiel nič, iba lís­tie, lebo nebol čas fíg. 14 Pre­to mu po­vedal: Nech ni­kdy viac ni­kto neje z teba ovocie! Počuli to aj Jeho učeníci. Vyčistenie chrámu15 Po­tom prišli do Jeruzalema. Keď vošiel do chrámu, začal vy­háňať tých, ktorí predávali a kupovali v chráme, peňazomen­com pop­rev­racal stoly a predavačom holubíc lavice 16 a ni­komu nedovolil cez chrám prenášať náčinie. 17 Po­tom ich učil hovoriac: Či nie je na­písané: Dom môj bude sa volať domom mod­lit­by pre všet­ky národy? Ale vy ste z neho urobili peleš lot­rov. 18 Keď to počuli veľkňazi a zákon­níci, hľadali, ako Ho za­hubiť; lebo sa Ho báli, pre­tože všetok ľud sa veľmi divil Jeho učeniu. 19 Keď sa zvečerilo, vy­šli z mes­ta. Uschnutý figovník20 Keď včas ráno šli pop­ri figov­níku, videli, že je suchý od samého koreňa. 21 Tu sa Peter roz­pomenul a po­vedal Mu: Maj­stre, figov­ník, ktorý si pre­klial; aj­hľa, vy­schol. 22 Ježiš im však od­povedal: Maj­te vieru v Boha! 23 Veru vám hovorím: Keby nie­kto po­vedal tomuto vr­chu: Zdvih­ni sa a zvaľ sa do mora! a ne­pochyboval by v srd­ci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu. 24 Pre­to vám hovorím: Ver­te, že do­stanete všet­ko, za čo sa mod­líte a za čo prosíte. Budete to mať. 25 A keď sa chys­táte k mod­lit­bám, od­púšťaj­te, ak máte niečo proti nie­komu, aby aj vám od­pus­til pre­vinenia váš Otec, ktorý je v nebesiach. 26 [Ale ak vy ne­od­pus­títe, ani vám ne­od­pus­tí pre­vinenia váš Otec, ktorý je v nebesiach.] Otázka moci27 Prišli zase do Jeruzalema, a keď sa pre­chádzal po chráme, pri­stúpili k Nemu veľkňazi, zákon­níci a starší 28 a po­vedali Mu: Akou mocou to robíš? Alebo kto Ti dal moc, aby si to robil? 29 Ježiš im od­povedal: Opýtam sa vás na niečo, od­povedz­te mi; po­tom vám aj ja po­viem, akou mocou to robím. 30 Bol Jánov krst z neba, a či od ľudí? Od­povedz­te mi! 31 A uvažovali medzi sebou tak­to: Ak po­vieme, že z neba, od­povie: Prečo ste mu teda ne­uverili? 32 Ale po­vedať, že od ľudí, báli sa ľudu, lebo všet­ci po­kladali Jána za skutočného proroka. 33 Od­povedali teda Ježišovi: Ne­vieme! Riekol im Ježiš: Teda ani ja vám ne­poviem, akou mocou to robím.

EvanjelickýMarek11