EvanjelickýMarek8,23

Marek 8:23

Evanjelium podľa Mareka

A On chytil slep­ca za ruku, vy­viedol ho z mes­tečka, po­slinil mu oči, položil ruku na neho a spýtal sa ho: Či vidíš niečo?


Verš v kontexte

22 Po­tom prišli do Bet­sai­dy. Tu vied­li k Nemu slep­ca a prosili Ho, aby sa ho dot­kol. 23 A On chytil slep­ca za ruku, vy­viedol ho z mes­tečka, po­slinil mu oči, položil ruku na neho a spýtal sa ho: Či vidíš niečo? 24 On pre­hliadol a po­vedal: Vidím ľudí, pre­tože sa mi zdá, akoby stromy chodili.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

23 A chopiac ruku slepého vy­viedol ho von z mes­tečka a keď na­pľul v jeho oči, vzložil na neho ruky a pýtal sa ho, či niečo vidí?

Evanjelický

23 A On chytil slep­ca za ruku, vy­viedol ho z mes­tečka, po­slinil mu oči, položil ruku na neho a spýtal sa ho: Či vidíš niečo?

Ekumenický

23 Chytil slep­ca za ruku a vy­viedol ho von za dedinu. Na­slinil mu oči, položil naňho ruky a spýtal sa ho: Vidíš niečo?

Bible21

23 Vzal slep­ce za ruku a od­ve­dl ho za ves­nici. Plivl mu na oči, vložil na něj ruce a ptal se ho: „Vi­díš něco?“