EvanjelickýMarek8,24

Marek 8:24

Evanjelium podľa Mareka

On pre­hliadol a po­vedal: Vidím ľudí, pre­tože sa mi zdá, akoby stromy chodili.


Verš v kontexte

23 A On chytil slep­ca za ruku, vy­viedol ho z mes­tečka, po­slinil mu oči, položil ruku na neho a spýtal sa ho: Či vidíš niečo? 24 On pre­hliadol a po­vedal: Vidím ľudí, pre­tože sa mi zdá, akoby stromy chodili. 25 Po­tom mu znova položil ruky na oči. Slepec ich ot­voril, ozdravel a videl všet­ko jas­ne.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

24 A ­slepý pozrel hore a po­vedal: Vidím ľudí; lebo ich vidím chodiť ako nejaké stromy.

Evanjelický

24 On pre­hliadol a po­vedal: Vidím ľudí, pre­tože sa mi zdá, akoby stromy chodili.

Ekumenický

24 A on ot­voril oči a po­vedal: Vidím ľudí; vy­zerajú ako stromy, ale chodia.

Bible21

24 On vzhlé­dl a ře­kl: „Ro­ze­z­návám lidi – vi­dím něco jako chodící stromy.“