EvanjelickýMarek8,35

Marek 8:35

Evanjelium podľa Mareka

Lebo kto by si chcel za­chrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evan­jelium, za­chráni si ho.


Verš v kontexte

34 Po­tom, pri­volávajúc zá­stup aj svojich učeníkov, po­vedal im: Kto chce ísť za mnou, nech za­prie seba samého, vez­me svoj kríž a na­sleduje ma: 35 Lebo kto by si chcel za­chrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evan­jelium, za­chráni si ho. 36 Veď čo osoží človeku, ak zís­ka aj celý svet, ale utr­pí škodu na svojej duši?

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

35 Lebo ktokoľvek by chcel za­chrániť svoju dušu, stratí ju, a kto by stratil svoju dušu pre mňa a p­re evanjelium, ten ju za­chráni.

Evanjelický

35 Lebo kto by si chcel za­chrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evan­jelium, za­chráni si ho.

Ekumenický

35 Lebo kto by si chcel za­chrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evan­jelium, za­chráni si ho.

Bible21

35 Kdoko­li by si chtěl za­chránit život, ten jej ztratí, ale kdoko­li by ztra­til život pro mě a pro evange­li­um, ten jej za­chrání.