EvanjelickýMarek8,12

Marek 8:12

Evanjelium podľa Mareka

Po­vzdychol si a po­vedal: Prečo žiada znamenie toto po­kolenie? Veru, hovorím vám: Nebude dané znamenie tomuto po­koleniu!


Verš v kontexte

11 Tu vy­šli (k Ne­mu) farizeji a začali sa hádať s Ním; žiadali od Neho znamenie z neba, a tak Ho po­kúšali. 12 Po­vzdychol si a po­vedal: Prečo žiada znamenie toto po­kolenie? Veru, hovorím vám: Nebude dané znamenie tomuto po­koleniu! 13 A opus­tiac ich, zase vstúpil na loď a pre­plavil sa na druhú stranu.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

12 A za­vzdých­nul vo svojom duchu a po­vedal: Čo toto po­kolenie vy­hľadáva jaké znamenie? Ameň vám hovorím, že tomuto po­koleniu nebude dané znamenie.

Evanjelický

12 Po­vzdychol si a po­vedal: Prečo žiada znamenie toto po­kolenie? Veru, hovorím vám: Nebude dané znamenie tomuto po­koleniu!

Ekumenický

12 Zhl­boka si vzdychol a spýtal sa: Prečo toto po­kolenie žiada znamenie? Amen, hovorím vám, toto po­kolenie nijaké znamenie nedos­tane!

Bible21

12 Ježíš si v du­chu po­vzdychl a ře­kl: „Pro­č toto poko­lení žádá zna­mení? Amen, říkám vám, že toto poko­lení žádné zna­mení nedostane!“