EvanjelickýMarek8,6

Marek 8:6

Evanjelium podľa Mareka

Roz­kázal teda zá­stupu po­sadiť sa na zem. Po­tom vzal tých sedem chlebov, dob­rorečil, lámal a dával učeníkom, aby ich podávali, a oni ich roz­dávali ľudu.


Verš v kontexte

5 Nato sa ich opýtal: Koľko máte chlebov? Od­povedali: Sedem. 6 Roz­kázal teda zá­stupu po­sadiť sa na zem. Po­tom vzal tých sedem chlebov, dob­rorečil, lámal a dával učeníkom, aby ich podávali, a oni ich roz­dávali ľudu. 7 Mali aj nie­koľko rybičiek. Aj tie požeh­nal a kázal roz­dávať.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

6 Vtedy roz­kázal zá­stupu po­sadať si na zem. A vzal tých sedem chlebov a poďakujúc lámal a dával svojim učeníkom, aby pred­kladali, a klád­li pred zá­stup.

Evanjelický

6 Roz­kázal teda zá­stupu po­sadiť sa na zem. Po­tom vzal tých sedem chlebov, dob­rorečil, lámal a dával učeníkom, aby ich podávali, a oni ich roz­dávali ľudu.

Ekumenický

6 Nato ľuďom pri­kázal, aby si po­sadali na zem. Ježiš vzal tých sedem chlebov, dob­rorečil, lámal a podával svojim učeníkom, aby ich roz­deľovali. Oni ich roz­dali zá­stupu.

Bible21

6 Ne­chal tedy zástup po­sa­dit na zem, vzal těch sedm chle­bů, vzdal díky, lá­mal a dával svým učedníkům, aby je předkláda­li. Ti je pak pře­dloži­li zástu­pu.