EvanjelickýMarek3

Marek

Evanjelium podľa Mareka

Uzdravenie človeka s vyschnutou rukou1 Keď zase vošiel do synagógy, bol tam človek, ktorý mal vy­sc­hnutú ruku. 2 Aby Ho moh­li obžalovať, dávali po­zor, či ho uzdraví v sobotu. 3 I po­vedal človeku, ktorý mal suchú ruku: Staň si do pros­tried­ku! 4 A spýtal sa ich: Či je do­volené v sobotu robiť dob­re alebo zle; za­chrániť život alebo za­biť? A oni mlčali. 5 Po­ob­zeral si ich s hnevom a za­rmútený za­tvr­dilosťou ich srd­ca, po­vedal tomu človeku: Vy­stri ruku! I vy­strel ruku a bola mu zase zdravá. 6 Farizeji nato vy­šli a hneď sa radili o Ňom s herodián­mi, že Ho za­hubia. Uzdravovanie viacerých chorých7 Ježiš sa so svojimi učeník­mi utiahol k moru a na­sledoval Ho veľký zá­stup z Galiley; a podob­ne z Jud­ska, 8 Jeruzalema, Idumey, zo Zajor­dán­ska, aj z okolia Týra a Sidona prišiel veľký zá­stup k Ne­mu, lebo počuli o Jeho skut­koch. 9 I po­vedal učeníkom: Pri­prav­te mi loďku, aby ma zá­stup ne­tlačil. 10 Lebo mnohých uzdravil, takže všet­ci, ktorí na niečo tr­peli, tis­li sa k Ne­mu, aby sa Ho dot­kli. 11 A aj po­sad­nutí démon­mi, ako Ho zbadali, padali Mu k nohám, kričali a volali: Ty si Syn Boží! 12 Ale On im prís­ne pri­kázal, aby ni­komu ne­povedali, kto On je. Ustanovenie dvanástich13 Po­tom vy­stúpil na vrch, za­volal si tých, ktorých sám chcel. A oni prišli k Ne­mu. 14 Vtedy ustanovil si dvanás­tich, aby boli s Ním, po­slal ich kázať 15 a dal im moc vy­háňať démonov. 16 Toto sú dvanás­ti, ktorých si ustanovil: Šimon, ktorému dal meno Peter, 17 Jakub Zebede­ov a Ján, brat Jakubov, tým­to dal meno Bo­aner­ges, to je Synovia hromu, 18 ďalej On­drej, Filip, Bar­tolomej, Matúš, Tomáš, Jakub Al­fe­ov, Tade­us, Šimon Kanaán­sky, 19 Judáš Iškari­ot­ský, ktorý Ho aj zradil. Spor o pôvode moci Ježišovej20 Po­tom vošiel do domu, kde sa zase zišiel zá­stup, takže si ne­stačili ani chleba zajesť. 21 Keď to počuli Jeho príbuz­ní, vy­šli Ho zlapať, lebo hovorili, že po­stúpil z roz­umu. 22 Ale zákon­níci, ktorí prišli z Jeruzalema, hovorili, že má Bel­zebuba a že kniežaťom démonov vy­háňa démonov. 23 Za­volal si ich vtedy a hovoril im v podoben­stvách: Ako môže satan vy­háňať satana? 24 Veď keby sa kráľov­stvo ro­z­dvojilo, to kráľov­stvo ne­môže ob­stáť; 25 a keby sa dom ro­z­dvojil proti sebe, ten dom nebude môcť ob­stáť. 26 Keď aj satan po­vs­tane proti sebe samému a ro­z­dvojí sa, ne­môže ob­stáť, ale je s ním koniec. 27 Ni­kto ne­môže voj­sť sil­nému do domu a ulúpiť mu jeho za­riadenie, ak len prv ne­zviaže toho sil­ného; len po­tom vy­lúpi mu dom. 28 Vprav­de, hovorím vám, že všet­ky hriechy, aj rúhania, akokoľvek by sa synovia ľud­skí rúhali, sa im od­pus­tia; 29 kto by sa však rúhal Duchu Svätému, ne­má od­pus­tenia naveky, ale bude vin­ný večným hriechom. 30 (Po­vedal im to pre­to), lebo hovorili: Má nečis­tého ducha! Matka a bratia Ježišovi31 Tu prišla Jeho mat­ka a Jeho bratia; zo­stali von­ku a po­slali po Neho. 32 Zá­stup, ktorý sedel okolo Neho, Mu po­vedal: Aj­hľa, Tvoja mat­ka a bratia i ses­try sú von­ku a hľadajú Ťa. 33 A On im od­povedal: Kto je moja mat­ka a moji bratia? 34 A po­ob­zerajúc sa po tých, čo sedeli okolo Neho, po­vedal: Aj­hľa, moja mat­ka a moji bratia! 35 Lebo kto činí vôľu Božiu, ten mi je bratom aj ses­trou aj mat­kou.

EvanjelickýMarek3