EvanjelickýMarek8,25

Marek 8:25

Evanjelium podľa Mareka

Po­tom mu znova položil ruky na oči. Slepec ich ot­voril, ozdravel a videl všet­ko jas­ne.


Verš v kontexte

24 On pre­hliadol a po­vedal: Vidím ľudí, pre­tože sa mi zdá, akoby stromy chodili. 25 Po­tom mu znova položil ruky na oči. Slepec ich ot­voril, ozdravel a videl všet­ko jas­ne. 26 Nato ho po­slal domov a po­vedal mu: Nechoď do mes­tečka [ani ni­komu z mes­tečka o tom nehovor].

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

25 Po­tom zase položil ruky na jeho oči a kázal mu, aby po­zrel hore. A tak bol uzdravený a videl všet­ko jas­ne a na ďaleko.

Evanjelický

25 Po­tom mu znova položil ruky na oči. Slepec ich ot­voril, ozdravel a videl všet­ko jas­ne.

Ekumenický

25 Znovu mu položil ruky na oči a on začal vidieť. Slepec ozdravel a všet­ko videl ú­pl­ne jas­ne.

Bible21

25 Znovu mu vložil ruce na oči, a když vzhlé­dl, byl uz­dra­ven. Vi­děl všech­no jasně i na dálku.