EvanjelickýMarek8,34

Marek 8:34

Evanjelium podľa Mareka

Po­tom, pri­volávajúc zá­stup aj svojich učeníkov, po­vedal im: Kto chce ísť za mnou, nech za­prie seba samého, vez­me svoj kríž a na­sleduje ma:


Verš v kontexte

33 Ale On sa ob­rátil a vidiac svojich učeníkov, po­kar­hal Pet­ra a po­vedal mu: Choď za mňa, satan, lebo ne­mys­líš na veci Božie, ale na ľud­ské! 34 Po­tom, pri­volávajúc zá­stup aj svojich učeníkov, po­vedal im: Kto chce ísť za mnou, nech za­prie seba samého, vez­me svoj kríž a na­sleduje ma: 35 Lebo kto by si chcel za­chrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evan­jelium, za­chráni si ho.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

34 A pri­volajúc si k sebe zá­stup so svojimi učeník­mi a po­vedal im: Ak chce nie­kto prij­sť za mnou, nech za­prie sám seba a nech vez­me svoj kríž a ide za mnou.

Evanjelický

34 Po­tom, pri­volávajúc zá­stup aj svojich učeníkov, po­vedal im: Kto chce ísť za mnou, nech za­prie seba samého, vez­me svoj kríž a na­sleduje ma:

Ekumenický

34 Ježiš za­volal k sebe zá­stup aj s učeníkmi a po­vedal im: Kto chce ísť za mnou, nech za­prie sám seba, vez­me svoj kríž a na­sleduje ma!

Bible21

34 Po­tom svo­lal zástup se svý­mi učedníky a ře­kl jim: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám se­be, vez­me svůj kříž a násle­duje mě.