Ekumenický1. Mojžišova13,3

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 13:3

Genesis

Po­tom Ab­rám po­kračoval v ceste z miesta na mies­to od Negevu až k Bételu, až na mies­to medzi Bételom a Ajom, kde mal pred­tým svoj stan,


Verš v kontexte

2 Ab­rám bol veľmi bohatý, mal stáda, strieb­ro a zlato. 3 Po­tom Ab­rám po­kračoval v ceste z miesta na mies­to od Negevu až k Bételu, až na mies­to medzi Bételom a Ajom, kde mal pred­tým svoj stan, 4 kde pred­tým po­stavil ol­tár a vzýval meno Hos­podina.

späť na 1. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

3 A išiel po svojich po­stupoch od juhu až po Bét-el, až ku mies­tu, kde bol na počiat­ku jeho stán, medzi Bét-elom a medzi Hajom,

Evanjelický

3 Po­tom putoval po úsekoch z Negebu až do Bételu, k mies­tu, kde mal spr­voti svoj stan, medzi Bételom a Ajom,

Ekumenický

3 Po­tom Ab­rám po­kračoval v ceste z miesta na mies­to od Negevu až k Bételu, až na mies­to medzi Bételom a Ajom, kde mal pred­tým svoj stan,

Bible21

3 A šel po svých starých cestách od Nege­vu až k Bet-elu, k mís­tu, kde zpočátku stával jeho stan mezi Bet-elem a Ajem,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček