Ekumenický1. Mojžišova13,11

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Mojžišova 13:11

Genesis

Pre­to si Lót vy­bral celé okolie Jor­dána a od­išiel na východ. Tak­to sa od­delili jeden od druhého.


Verš v kontexte

10 Lót sa roz­hliadol a videl, že celé okolie Jor­dána až po Cóar je za­vlažované ako Hos­podinova záh­rada a ako Egypt. To bolo pred­tým, ako Hos­podin zničil Sodomu a Gomoru. 11 Pre­to si Lót vy­bral celé okolie Jor­dána a od­išiel na východ. Tak­to sa od­delili jeden od druhého. 12 Ab­rám býval v krajine Kanaán, Lót sa zdržiaval v mestách Okolia a prenášal svoje stany až po Sodomu.

späť na 1. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

11 A Lot si vy­volil celé okolie Jor­dána a Lot sa rušal od východu. A tak sa od­delili brat od brata;

Evanjelický

11 Lót si vy­bral celé Okolie Jor­dánu a po­bral sa na východ. Tak sa od­delili jeden od druhého.

Ekumenický

11 Pre­to si Lót vy­bral celé okolie Jor­dána a od­išiel na východ. Tak­to sa od­delili jeden od druhého.

Bible21

11 Lot si tedy vy­bral ce­lou jordán­skou rovi­nu a vy­dal se na východ. Tak se je­den od druhého od­dě­li­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček