Ekumenický2. Kráľov10

2. Kráľov

Súd nad Achábovou rodinou1 Acháb mal v Samárii sedem­desiat synov. Jehu na­písal a po­slal zo Samárie jez­reel­ským hod­nos­tárom, starším a Achábovým vy­chovávateľom lis­ty toh­to znenia: 2 Len čo do­stanete ten­to list, keďže sú u vás synovia vášho pána, vozy, kone, opev­nené mes­tá a výzb­roj, 3 vy­hliad­nite si naj­lepšieho a naj­schop­nejšieho zo synov svoj­ho pána. Do­saďte ho na trón ich otca a bojuj­te za dom svoj­ho pána. 4 Tí sa náram­ne preľak­li a uvažovali: Keď už dvaja králi pred ním ne­ob­stáli, akože ob­stojíme my? 5 Správ­ca paláca, veliteľ mes­ta, starší a vy­chovávatelia od­kázali Jehu­ovi: Sme tvoji služob­níci. Urobíme všet­ko, čo nám pri­kážeš. Ni­koho za kráľa nedosadíme. Urob, čo uznáš za dob­ré. 6 Na­písal im aj druhý list: Ak ste za mňa a chcete ma po­slúchať, vez­mite hlavy mužov, synov svoj­ho pána a do­stav­te sa ku mne zaj­tra o tomto čase do Jez­reela. Kráľ mal sedem­desiat synov a vy­chovávali ich pop­red­ní mešťania. 7 Keď sa k nim do­stal ten list, vzali kráľov­ských synov a za­bili sedem­desiat mužov. Ich hlavy vložili do košov a po­slali mu do Jez­reela. 8 Po­tom prišiel po­sol a hlásil mu, že prinies­li hlavy kráľov­ských synov. Pri­kázal: Nechaj­te ich uložené na dve hromady až do rána pri vchode do brány. 9 Ráno vy­šiel, za­stal si a všet­kému ľudu vy­hlásil: Vy ste spravod­liví. Ja som pôvod­com sprisahania proti svoj­mu pánovi a za­bil som ho. Kto však po­bil všet­kých tých­to? 10 Môžete sa teda pre­svedčiť, že ani jed­no slovo, ktoré vy­riekol Hos­podin proti Achábov­mu domu, ne­os­talo bez účin­ku, ale Hos­podin aj vy­konal, čo skr­ze svoj­ho služob­níka Eliáša sľúbil. 11 Nato Jehu po­bil všet­kých, ktorí ešte zo­stali rodine Achábovej v Jezreeli, ako i všet­ky jeho výz­nam­nejšie osob­nos­ti, jeho porad­cov a jeho kňazov, takže ni­komu nedovolil uj­sť. 12 Po­tom sa po­bral a od­išiel do Samárie. Keď bol na ces­te pri pas­tier­skom Bét-Ekede, 13 stretol Jehu bratov jud­ského kráľa Achaz­ju. Spýtal sa: Kto ste? Od­povedali mu: Sme Achaz­jovi bratia. Ideme navštíviť kráľových synov a synov vlád­kyne. 14 Pri­kázal: Po­chytaj­te ich živých! Keď ich živých po­chytali, po­zabíjal ich, štyrid­saťd­va mužov pri cis­ter­ne v Bét-Ekede. Ni­komu z nich nedovolil uj­sť. Jehu odstraňuje Baálovo modlárstvo15 Keď od­tiaľ od­išiel, stretol Rechábov­ho syna Jónadaba, ktorý ho šiel uvítať. Po­zdravil ho a spýtal sa: Mys­líš to so mnou tak úp­rim­ne, ako ja s tebou? Jónadab od­vetil: Áno! Ak áno, podaj mi ruku! Keď na­priahol ruku, pri­tiahol ho k sebe na voz. 16 Vy­zval ho: Poď so mnou a všim­ni si moju hor­livosť za Hos­podina. Tak ho pre­vážal na svojom voze. 17 Keď prišiel do Samárie, po­bil ú­pl­ne všet­kých, čo tam ešte zo­stali po Achábovi, podľa slova Hos­podina, ktoré po­vedal Eliášovi. 18 Jehu zhromaždil všetok ľud a vy­hlásil: Acháb slúžil Baálovi nedos­tatočne, Jehu mu bude slúžiť dô­klad­nejšie. 19 Teraz zvolaj­te ku mne všet­kých prorokov Baála, všet­kých jeho ctiteľov a všet­kých jeho kňazov. Ni­kto ne­smie chýbať, lebo poriadam veľkolepú obet­nú sláv­nosť na Baálovu počesť. Kto by sa nedo­stavil, nezos­tane nažive. Jehu v snahe vy­hubiť všet­kých ctiteľov Baálových po­užil lesť. 20 Pri­kázal: Vy­hlás­te sláv­nost­né zhromaždenie na počesť Baála. Vy­hlásili ho. 21 Jehu to zverej­nil po celom Iz­raeli, takže sa zhromaždili všet­ci Baálovi ctitelia. Nechýbal ni­kto. Baálov dom sa po­stup­ne na­pĺňal, až bol cel­kom pl­ný. 22 Správ­covi šat­ne pri­kázal vy­dať odev všet­kým ctiteľom Baála. 23 Po­tom vstúpil do Baálov­ho domu Jehu s Jónadabom, synom Rechába. Baálovým ctiteľom po­vedali: Dávaj­te po­zor, aby tu s vami nebol nie­kto zo služob­níkov Hos­podina, ale iba samí Baálovi ctitelia. 24 Nato išli pri­praviť obet­né dary a spaľované obety. Medzi­tým Jehu von­ku roz­miest­nil osem­desiat mužov, ktorých varoval: Ak by nie­kto nechal uj­sť nie­ktorého z mužov, ktorých som vám vy­dal do rúk, za­platí to vlast­ným životom. 25 Keď do­končil spaľovanú obetu, pri­kázal Jehu bežcom a veliteľom: Voj­dite dnu, nech ni­kto ne­uj­de a bite ich! Keď ich po­bili mečmi, bežci a velitelia ich po­vy­hadzovali von. Po­tom vnik­li do svätyne Baálov­ho domu, 26 vy­nies­li od­tiaľ po­svät­né stĺpy a spálili ich. 27 Zbúrali i Baálovu sochu a strh­li Baálov dom. Do­dnes sa po­užíva ako záchod. 28 Tak od­stránil Jehu Baála z Izraela. 29 No hriechov Nebatov­ho syna Járobeáma, ktorý zviedol na hriech Iz­rael, zlatých teliat v Bételi a v Dáne sa ne­vzdal. 30 Hos­podin po­vedal Jehu­ovi: Pre­tože si po­stupoval dob­re a robil to, čo uznávam za správ­ne, s Achábovým domom si naložil cel­kom podľa môj­ho želania, tvoji po­tom­kovia budú až do štvr­tého po­kolenia sedieť na tróne Iz­raela. 31 Jehu však zaned­bával to, aby sa celým srd­com riadil zákonom Hos­podina, Boha Iz­raela. Ne­vzdal sa hriechov Járobeáma, ktorý na hriech zviedol Iz­rael. 32 V tom čase začal Hos­podin uberať z územia Iz­raela. Chazael ho porážal po celom iz­rael­skom po­hraničí: 33 východ­ne od Jor­dána, od mes­ta Aróeru nad Ar­nónom až po Gileád a Bášan, celé územie Gileádu, Gádov­cov, Rúbenov­cov a Menašše­ov­cov. 34 Os­tat­né príbehy Jehua, všet­ko, čo vy­konal, a všet­ko jeho hr­din­stvo je za­písané v Kronike iz­rael­ských kráľov. 35 Keď sa Jehu uložil k svojim ot­com, po­chovali ho v Samárii. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Jo­acház. 36 Jehu vládol nad Iz­raelom v Samárii dvad­saťosem rokov.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček