Ekumenický2. Kráľov22

2. Kráľov

Judský kráľ Joziáš a objavenie knihy zákona1 Joziáš mal osem rokov, keď sa stal kráľom a trid­saťjeden rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho mat­ka, dcéra Adájova z Bockatu, sa volala Jedida. 2 Robil to, čo uznáva Hos­podin za správ­ne. Chodil po všet­kých ces­tách svoj­ho pra­ot­ca Dávida a ne­odk­láňal sa na­pravo ani naľavo. 3 V osemnástom roku vlády kráľa Joziáša po­slal kráľ pisára Šáfana, syna Acal­ju, syna Mešul­lámov­ho, do domu Hos­podina s poverením: 4 Záj­di za veľkňazom Chil­kijom, aby zhr­nul peniaze, čo boli prinesené do Hos­podinov­ho domu, ktoré vy­brali od ľudu strážcovia prahu. 5 Nech to odo­vzdajú staviteľom v Hospodinovom dome a tí zas nech vy­plácajú robot­níkov, čo pracujú na oprave poškodených čas­tí Hos­podinov­ho domu: 6 tesárov, stav­bárov, murárov, nech sa za­kúpi drevo a opracované kamene na opravu domu. 7 Z čiastky, vy­danej im do rúk, ne­treba žiadať vy­účtovanie, lebo pracujú čest­ne. 8 Pri­tom veľkňaz Chil­kija pisárovi Šáfanovi podot­kol: V Hospodinovom dome som našiel knihu zákona. Chil­kija podal tú knihu Šáfanovi, ktorý ju prečítal. 9 Keď prišiel pisár Šáfan ku kráľovi, podal mu hlásenie: Tvoji služob­níci zhr­nuli peniaze naz­bierané v chráme a odo­vzdali ich staviteľom v Hospodinovom dome. 10 Po­tom pisár Šáfan oznámil kráľovi: Kňaz Chil­kija mi dal akúsi knihu. A čítal z nej pred kráľom. 11 Keď kráľ počul slová knihy zákona, roz­tr­hol si šaty. 12 Nato pri­kázal Chil­kijovi, Achikámovi, synovi Šáfanov­mu, Ach­bórovi, synovi Michajov­mu, pisárovi Šáfanovi a kráľov­skému služob­níkovi Asájovi: 13 Choďte si vy­žiadať po­sudok Hos­podinov v záujme mojom, v záujme ľudu a celého Júdu ohľadom slov tej­to ob­javenej knihy. Veď veľký je Hos­podinov hnev, ktorý vzplanul proti nám pre­to, že naši pred­kovia ne­pos­lúchali slová tej­to knihy a vôbec sa neriadili tým, čo je tam o nás na­písané. 14 Kňaz Chil­kija, Achikám, Ach­bór, Šáfan a Asája navštívili prorokyňu Chul­du, ženu Šal­lúma, syna Tik­vu, syna Char­chasa, šat­niara. Bývala v druhej štvr­ti Jeruzalema. Zhovárali sa s ňou. 15 Po­vedala im: Tak­to vraví Hos­podin, Boh Iz­raela: Po­vedz­te mužovi, ktorý vás ku mne po­slal: 16 Tak­to vraví Hos­podin: Pri­vediem po­hromu na toto mies­to i na jeho obyvateľov i všet­ky hroz­by tej knihy, ktorú čítal jud­ský kráľ, 17 pre­tože ma opus­tili, pálili tymian iným bohom, aby ma každým svojím skut­kom urážali. Môj hnev sa roz­nietil proti tomuto mies­tu a nez­has­ne. 18 Jud­skému kráľovi, ktorý vás po­slal vy­žiadať si Hos­podinov po­sudok, od­kážte: Tak­to vraví Hos­podin, Boh Iz­raela o slovách, ktoré si počul: 19 Vy­počul som ťa, pre­tože sa ti ob­mäkčilo srd­ce a po­koril si sa pred Hos­podinom, keď si počul, čo som hovoril proti tomuto mies­tu a proti jeho obyvateľom, že totiž pre­pad­nú hrôze a kliat­be, roz­tr­hol si si šaty a nariekal si predo mnou. To je výrok Hos­podina! 20 Pre­to ťa pri­pojím k tvojim ot­com, budeš v pokoji uložený do svoj­ho hrobu, takže tvoje oči ne­uvidia všet­ku tú po­hromu, ktorú pri­vodím na toto mies­to. Po­slovia s tým obo­známili kráľa.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček