Ekumenický2. Kráľov9

2. Kráľov

Pomazanie Jehua za kráľa1 Prorok Elize­us si za­volal jed­ného z prorockých žiakov a po­vedal mu: Opáš si bed­rá, vez­mi si so sebou túto nádobu s olejom a choď do Rámot-Gileádu. 2 Keď ta prídeš, vy­hľadaj Jehua, syna Jóšafata, syna Nimšiho. Pôj­deš a vy­voláš ho spomedzi jeho bratov a od­vedieš ho do osobit­nej miest­nos­ti. 3 Po­tom vez­meš nádobu, vy­leješ mu olej na hlavu a vy­hlásiš: Tak­to vraví Hos­podin: Po­mazal som ťa za kráľa nad Iz­raelom. Ot­voríš dvere a bez meškania uj­deš. 4 Tak šiel ten sluha, sluha to prorokov do Rámot-Gileádu. 5 Keď prišiel, velitelia voj­ska práve za­sadali. Ohlásil sa: Veliteľ, mám pre teba od­kaz. Jehu sa spýtal: Pre koho z nás? Po­vedal: Pre teba veliteľ! 6 Vstal teda a keď vošiel dnu, vy­lial mu na hlavu olej a po­vedal: Tak­to vraví Hos­podin, Boh Iz­raela: Po­mazal som ťa za kráľa nad Iz­raelom, Hos­podinovým ľudom. 7 Vy­hladíš dom Achába, svoj­ho pána od­vetou za preliatu krv mojich služob­níkov prorokov a za preliatu krv všet­kých služob­níkov Hos­podina skr­ze Ízebel. 8 Za­hynie celý Achábov dom. Vy­hladím Achábovi všet­ko mužs­kého rodu: ot­rokov i zajatých v Izraeli. 9 S Achábovým domom naložím ako s domom Nebatov­ho syna Járobeáma a ako s domom Achijov­ho syna Bašu. 10 Ízebel zožerú psy na jez­reel­skom poli a nebude ju mať kto po­chovať. Nato ot­voril dvere a ušiel. 11 Keď sa Jehu odo­bral k služobníkom svoj­ho pána, ktosi po­znamenal: Pri­hodilo sa niečo? Prečo prišiel za tebou ten po­mätenec? Po­vedal im: Sami viete, že aký človek, taká reč. 12 Oni však na to: To nie je tak! Nože nám to pre­zraď! Po­vedal im, ako to skutočne bolo. Po­vedal mi: Tak­to vraví Hos­podin. Po­mazal som ťa za kráľa nad Iz­raelom. 13 Každý vzal hneď svoje šaty a pod­ložil mu ich pod nohy na schody. Za­trúbili na roh a roz­hlasovali: Jehu sa stal kráľom. Jehuov súd nad domom Achába14 Tak zo­snoval Jehu, syn Jóšafata, syna Nimšiho sprisahanie proti Jóramovi. 15 Jóram vtedy spolu s celým Iz­raelom bránil Rámot-Gileád proti sýr­skemu kráľovi Chazaelovi. 16 Kráľ Jóram sa uchýlil do Jez­reelu, aby sa tam hojil z rán, ktoré mu za­sadili Sýrčania, keď bojoval proti ich kráľovi Chazaelovi. Jehu vy­hlásil: Ak s tým sú­hlasíte, ni­kto ne­smie odísť z mesta a podať správu do Jez­reelu. 17 Po­tom Jehu vy­sadol do bojového voza a od­išiel do Jez­reelu, lebo tam ležal Jóram. I Achaz­ja, jud­ský kráľ, prišiel navštíviť Jórama. 18 Strážny, čo stál na veži v Jezreeli, spozoroval blížiaci sa Jehu­ov od­diel a hlásil: Vidím nejaký od­diel. Jóram pri­kázal: Treba vziať jazd­ca, vy­slať ho na­proti nim a spýtať sa, či sa niečo ne­prihodilo. 19 Keď jaz­dec od­išiel oproti nim, po­vedal: Kráľ sa spytuje, či je všet­ko v poriadku. Jehu však od­vetil: Čo ťa do toho! Za­raď sa za mňa. Strážny hlásil ďalej: Po­sol prišiel až k nim, ale sa ne­vracia. 20 Nato vy­slal druhého jazd­ca. Ten prišiel k nim a po­vedal: Kráľ sa pýta, či je všet­ko v poriadku. Jehu však od­vetil: Čo ťa do toho! Za­raď sa za mňa. 21 Strážny hlásil znovu: Prišiel až k nim, ale sa ne­vracia. Spôsob jaz­dy sa ponáša na Nimšiho syna Jehua, lebo sa rúti bláz­nivo. 22 Jóram pri­kázal za­priah­nuť. Za­priahol si voz a tak vy­razil iz­rael­ský kráľ Jóram i jud­ský kráľ Achaz­ja, každý na svojom voze. Vy­razili oproti Jehu­ovi, s ktorým sa stret­li na po­zem­ku jez­reel­ského Nábota. 23 Keď uzrel Jóram Jehua, spýtal sa: Pri­hodilo sa niečo, Jehu? Ten však od­vetil: Akoby nie! Stále sa tu páchajú mod­lár­ske haneb­nos­ti tvojej mat­ky Ízebel i mnohé jej čary. 24 Jóram sa zvr­tol a ušiel. Achaz­ju varoval: Achaz­ja, zrada! 25 Jehu však na­tiahol luk a za­siahol Jórama medzi plecia. Šíp mu prenikol srd­ce a on sa na voze zrútil. 26 Svoj­mu po­moc­níkovi Bid­károvi pri­kázal: Vez­mi ho a od­prac na po­zemok jez­reel­ského Nábota. Spomeň si: Keď sme spolu jaz­dili na jed­nom voze za jeho ot­com Achábom, vy­niesol nad ním Hos­podin ten­to výrok: 27 Zreteľne som videl pred­nedáv­nom vy­liatu krv Nábota a jeho synov — znie výrok Hos­podina. Pre­to ti od­platím na tom­to po­zem­ku — znie výrok Hos­podina. Vez­mi ho a od­prac na ten po­zemok podľa Hos­podinov­ho slova. 28 Keď to videl jud­ský kráľ Achaz­ja, uháňal smerom k Bét-Hag­ganu. Jehu ho však prena­sledoval a pri­kázal: Aj toho za­bite! Za­siah­li ho vo voze na svahu Gúr pri Jib­leáme. Stihol uj­sť do Megid­da, kde skonal. 29 Jeho služob­níci ho pre­viez­li do Jeruzalema a po­chovali v meste Dávidovom do hrob­ky k jeho ot­com. Súd nad Ízebel30 Achaz­ja sa stal kráľom jud­ským v jedenástom roku vlády Jórama, syna Achábov­ho. 31 Keď pri­chádzal Jehu do Jez­reelu, Ízebel sa o tom do­zvedela. Nalíčila si oči, upravila si účes a vy­zerala z okna. 32 Keď Jehu vchádzal do brány zvolala: Vitaj, Zim­ri, vrah svoj­ho pána! 33 Jehu vzhliadol k oknu a spýtal sa: Kto je so mnou, kto? Nie­koľkí dvorania naňho po­zreli. 34 Pri­kázal: Zhoďte ju! Zhodili ju. Svojou kr­vou skropila stenu i kone, ktoré ju udupali. 35 Po­tom vošiel dnu, najedol sa a na­pil. Po­vedal: Po­staraj­te sa o túto pre­kliatu ženu a po­chovaj­te ju, bola totiž kráľov­skou dcérou. 36 Keď ju šli po­chovať, našli z nej už len leb­ku, nohy a ruky. 37 Vrátili sa a oznámili mu to. Po­vedal: Je to Hos­podinovo slovo, vy­riek­nuté jeho služob­níkom, tišbej­ským Eliášom. Na jez­reel­skom poli budú žrať psy Ízebelino telo. 38 Mŕt­ve telo Ízebel bude ako hnoj na poli, na po­zem­ku jez­reel­skom, takže už ni­kto ne­povie: Toto je Ízebel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček