Ekumenický2. Kráľov16

2. Kráľov

Judský kráľ Acház1 V sedemnástom roku vlády Remal­jov­ho syna Pekacha sa stal kráľom Acház, syn jud­ského kráľa Jótama. 2 Mal dvad­sať rokov, keď sa stal kráľom, a šest­násť rokov vládol v Jeruzaleme. Nerobil však to, čo uznáva jeho Boh Hos­podin za správ­ne po vzore jeho pra­ot­ca Dávida. 3 Uberal sa ces­tou iz­rael­ských kráľov, ba i vlast­ného syna dal upáliť podľa ohav­nos­tí národov, ktoré Hos­podin vy­hnal spred Iz­raelitov. 4 Obetoval a pálil kadid­lo na výšinách, na kop­coch a pod každým zeleným stromom. 5 Vtedy vy­tiahol sýr­sky kráľ Recín s izraelským kráľom Pekachom, synom Remal­ju, do boja proti Jeruzalemu. Acháza síce obľah­li, ale ne­moh­li ho zdolať. 6 V tom čase si sýr­sky kráľ Recín pričlenil k Aramu Élat a vy­tlačil od­tiaľ Júdov­cov. Po­tom prišli do Élatu Edómčania a do­dnes tam bývajú. 7 Acház vy­pravil po­slov k asýrskemu kráľovi Tig­lat-Pileserovi s odkazom: Som tvoj služob­ník a tvoj syn. Príď ma vy­slobodiť z hrsti sýr­skeho a iz­rael­ského kráľa, ktorí po­vs­tali proti mne. 8 Acház vzal strieb­ro a zlato, čo bolo v Hospodinovom dome a v pokladniciach kráľov­ského paláca, a po­slal to ako dar asýr­skemu kráľovi. 9 Asýr­sky kráľ ho vy­počul. Vy­tiahol proti Damas­ku, dobyl ho, jeho obyvateľov pre­síd­lil do Kíru a Recína za­bil. 10 Keď od­išiel kráľ Acház do Damas­ku na stret­nutie s asýrskym kráľom Tig­lat-Pileserom, všimol si tamojší ol­tár. Kráľ Acház po­slal kňazovi Urijovi nák­res ol­tára a model celého diela. 11 Kňaz Urija po­stavil ol­tár podľa všet­kých údajov, ktoré po­slal kráľ Acház z Damasku. Kňaz Urija ho zhotovil ešte pred príchodom kráľa Acháza z Damasku. 12 Keď sa kráľ vrátil z Damasku, uvidel ten ol­tár, podišiel k nemu a obetoval na ňom. 13 Priniesol svoju spaľovanú i po­kr­movú obetu, vy­lial nápojovú obetu a kr­vou obiet spoločen­stva po­kropil ol­tár. 14 Bron­zový ol­tár, ktorý stál pred Hos­podinom medzi novým ol­tárom a Hos­podinovým domom, po­sunul ďalej od priečelia chrámu a umiest­nil ho sever­ne od ol­tára. 15 Po­tom kráľ Acház kňazovi Urijovi pri­kázal: Na veľkom ol­tári budeš obetovať ran­nú spaľovanú obetu, večer­nú po­kr­movú obetu, spaľovanú obetu kráľa s príslušnou po­kr­movou obetou, ako i spaľovanú obetu všet­kého pros­tého ľudu s príslušnými po­kr­movými a nápojovými obetami. Všet­ku krv spaľovanej obety a všet­ku krv obet­ného daru vy­krop naň. Bron­zový ol­tár mi bude slúžiť na vy­hľadávanie vešt­by. 16 Kňaz Urija urobil všet­ko podľa príkazu kráľa Acháza. 17 Kráľ Acház po­stŕhal lišty na vozíkoch a od­stránil ich, vy­ňal umývad­lá, more sponad bron­zových býkov, ktoré boli pod ním a položil ho na kamen­nú dlažbu. 18 Pre asýr­skeho kráľa od­stránil z domu Hos­podina i sobot­nú chod­bu, ktorú vy­budovali v chráme, i kráľov von­kajší vchod do chrámu. 19 Os­tat­né Acházove príbehy i čo vy­konal, je po­značené v Kronike jud­ských kráľov. 20 Acház sa uložil k svojim ot­com a po­chovali ho k nim v Meste Dávidovom. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Chiz­kija.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček