Ekumenický2. Kráľov5

2. Kráľov

Uzdravenie Naámana1 Naáman, veliteľ voj­ska sýr­skeho kráľa, bol za­slúžilým a váženým mužom u svojho pána, pre­tože skr­ze neho do­prial Hos­podin Sýrčanom víťazs­tvo. Ten muž, udat­ný hr­dina, bol však malomoc­ný. 2 Raz vy­razili sýr­ske pre­padové skupiny a v Izraeli zajali dievčat­ko. To slúžilo Naámanovej žene. 3 Raz po­vedalo svojej panej: Keby tak môj pán zašiel za prorokom, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil malomocen­stva. 4 Naáman šiel a pod­rob­ne obo­známil svoj­ho pána s tým, čo hovorilo dievča z Izraela. 5 Sýr­sky kráľ po­vedal: Vy­ber sa a choď! Iz­rael­skému kráľovi pošlem list. Vy­bral sa teda a vzal so sebou desať talen­tov strieb­ra, šesťtisíc šekelov zlata i desať sviatočných šiat. 6 Iz­rael­skému kráľovi doručil list toh­to znenia: Spolu s týmto lis­tom po­sielam ti svoj­ho služob­níka Naámana, aby si ho zbavil malomocen­stva. 7 Keď iz­rael­ský kráľ prečítal ten list, roz­tr­hol si šaty a zvolal: Som azda Boh, aby som usmr­coval alebo oživoval? Veď ten po­siela ku mne nie­koho, aby som ho zbavil malomocen­stva. Po­súďte len a zis­títe, že hľadá proti mne zád­rap­ku. 8 Keď sa Boží muž Elize­us do­zvedel, že iz­rael­ský kráľ si roz­tr­hol šaty, od­kázal kráľovi: Prečo si si roz­tr­hol šaty? Nech len príde ku mne. Po­zná, že je v Izraeli prorok. 9 Naáman prišiel so svojimi koňmi i voz­mi a za­stal pri vchode od Elize­ov­ho domu. 10 Elize­us mu po po­slovi od­kázal: Choď, umy sa sedemk­rát v Jordáne a telo budeš mať opäť zdravé ako pred­tým. 11 Naáman však na­hnevane od­išiel. Po­vedal: Mys­lel som si, že on sám vy­j­de, po­staví sa, bude vzývať meno Hos­podina, svoj­ho Boha, za­máva rukou nad pos­ti­hnutým mies­tom a tak ma zbaví malomocen­stva. 12 Nie sú azda damas­ké rieky Abana a Par­par lepšie než všet­ky vody iz­rael­ské? Ne­mohol som sa v nich umyť a ozdravieť? Zvr­tol sa a naz­los­tený od­išiel. 13 Tu pri­stúpili jeho služob­níci a pre­hovárali ho: Otec môj, keby od teba prorok žiadal niečo náročného, iste by si to urobil. Na uzdravenie však žiada od teba len: Umy sa a budeš čis­tý! 14 Zo­stúpil teda, po­hrúžil sa sedemk­rát v Jordáne, ako to žiadal Boží muž, a jeho telo do­stalo mladíc­ku sviežosť. Očis­til sa. 15 Nato sa vrátil s celým sprievodom k Božiemu mužovi. Keď prišiel, za­stal pred ním a vy­hlásil: Teraz som spoz­nal, že ni­kde inde niet Boha, iba v Izraeli. Teraz prij­mi, prosím, od svoj­ho služob­níka dar. 16 Elize­us po­vedal: Akože žije Hos­podin, ktorému slúžim, ne­prij­mem. Hoci naliehal, od­mietol prijať. 17 Vtedy Naáman po­vedal: Keď nie, do­voľ, aby sa tvoj­mu služob­níkovi do­stalo as­poň toľko prs­ti, čo uvezie pár mulíc, lebo tvoj služob­ník už nebude prinášať spaľované obety ani obet­né dary iným bohom, jedine Hos­podinovi. 18 Hos­podin však nech do­volí svoj­mu služob­níkovi výnim­ku. Keď môj pán vstúpi do Rim­mónov­ho chrámu, aby sa tam klaňal, a oprie sa o moju ruku, ukloním sa zároveň i ja v chráme Rim­mónovom. Ak by som sa teda v Rimmónovom chráme po­klonil, nech to Hos­podin svoj­mu služob­níkovi od­pus­tí. 19 Po­vedal mu: Choď v pokoji. 20 po­mys­lel si Géchazi, sluha Božieho muža Elizea: Veru môj pán lac­no pre­pus­til toh­to sýr­skeho Naámana, keď od neho ne­vzal nič z doneseného. Akože žije Hos­podin, za­beh­nem za ním a niečo od neho vy­mámim. 21 Géchazi sa roz­behol za Naámanom. Keď Naáman zbadal, že za ním ktosi beží, zo­skočil z voza a šiel mu oproti. Spýtal sa: Stalo sa niečo? 22 Od­povedal: Ale nie. Môj pán ma po­siela s odkazom: Práve teraz ma navštívili dvaja mladíci z prorockých učeníkov z Efrajimského po­horia. Daj pre nich, prosím, talent strieb­ra a dvoje sviatočných šiat. 23 Naáman od­povedal: Urob mi po vôli, zo­ber dva talen­ty. Naliehal naňho, zviazal dva talen­ty strieb­ra do dvoch vriec, k tomu sviatočné šaty a dal to svojim dvom sluhom, aby to pred ním nies­li. 24 Keď prišiel na kopec, pre­vzal to od nich a skryl v dome. Nato pre­pus­til tých mužov a oni od­išli. 25 Sám prišiel a po­stavil sa pred pána. Elize­us sa ho spýtal: Od­kiaľže, Géchazi? Od­povedal: Tvoj služob­ník nebol ni­kde. 26 On na­to: Nebol azda môj duch pri tom, keď sa ktosi na voze ob­rátil, aby sa stretol s tebou? Je vhod­ný čas nadobúdať si peniaze, šat­stvo, olivové sady, vinice, ov­ce, dobytok, sluhov a slúžky? 27 Pre­to na­trvalo prilip­ne malomocen­stvo k tebe a k tvojmu po­tom­stvu. I vy­šiel od neho malomoc­ný, biely ako sneh.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček