Ekumenický2. Kráľov12

2. Kráľov

Judský kráľ Jóaš1 Jóaš mal sedem rokov, keď sa stal kráľom. 2 V siedmom roku vlády Jehua sa ním stal a vládol štyrid­sať rokov v Jeruzaleme. Jeho mat­ka, pôvodom z Beér-Šeby, sa volala Cib­ja. 3 Jóaš robil po celý život to, čo uznáva Hos­podin za správ­ne. Usmerňoval ho totiž kňaz Jójada. 4 No, výšiny ešte ne­zmiz­li. Ľud na nich stále obetoval a pálil tymian. Oprava chrámu5 Jóaš po­vedal kňazom: Všet­ky peniaze z posvätných darov, prinesených do Hos­podinov­ho domu, prí­spevok od jed­not­liv­cov, vy­rúbené dáv­ky i všet­ky milodary, obetované na ciele Hos­podinov­ho domu, 6 by mali pre­vziať kňazi, a to každý od svoj­ho po­plat­níka. Oni by po­tom opravovali poškodené čas­ti budovy, kdekoľvek sa vy­skyt­nú. 7 Keďže ani do dvad­siateho tretieho roku vlády kráľa Jóaša kňazi poškodené čas­ti budovy ne­op­ravili, 8 pred­volal si kráľ Jóaš kňaza Jójadu i os­tat­ných kňazov a vy­čítal im: Prečo ne­op­ravujete poškodené čas­ti domu? Od­teraz nebudete brať peniaze od svojich po­plat­níkov, ale sa priamo vy­naložia na opravu poškodených čas­tí budovy. 9 Kňazi sú­hlasili s tým, že už nebudú vy­berať peniaze od ľudu a ani sami opravovať poškodené čas­ti chrámu. 10 Po­tom vzal kňaz Jójada jed­nu truh­licu, na jej vr­ch­náku vy­dlabal dieru a umiest­nil ju vedľa ol­tára, na­pravo od vchodu do Hos­podinov­ho domu. Ta vkladali kňazi, čo strážili prahy, všet­ky peniaze, určené pre Hos­podinov dom. 11 Keď zis­tili, že je v truhlici hod­ne peňazí, pri­chádzal kráľov­ský pisár s veľkňazom, vy­sypali a spočítali peniaze, ktoré naz­bierali v Hospodinovom dome. 12 Pre­skúmanú sumu po­tom od­vádzali priamo maj­strom, ktorí boli po­verení do­zorom nad Hos­podinovým domom. Tí nimi vy­plácali tesárov, stav­bárov, pracujúcich na Hos­podinovom dome, 13 murárov a kamenárov. Na­kupovali za ne i drevo, opracované kamene na opravu poškodených čas­tí Hos­podinov­ho domu a rôz­ne po­treby na opravu domu. 14 Ale z peňazí, naz­bieraných v Hospodinovom dome, sa ne­použilo na zhotovenie striebor­ných mís, nožov, čiaš, trúb alebo rôz­nych zlatých a striebor­ných pred­metov. 15 Od­vádzali ich totiž maj­strom, ktorí za ne opravovali Hos­podinov dom. 16 Od mužov, ktorým sa peniaze priamo od­vádzali s tým, aby ich dávali pracov­níkom, sa nežiadalo vy­účtovanie, pre­tože pracovali čest­ne. 17 Peniaze z obiet za vinu a peniaze z obiet za hriech neboli určené pre Hos­podinov dom, ale pat­rili kňazom. Jóašova smrť18 Vtedy vy­tiahol sýr­sky kráľ Chazael do boja proti Gátu a dobyl ho. Chazael sa chys­tal na­pad­núť i Jeruzalem. 19 Kráľ Jóaš po­bral všet­ky po­svät­né dary, ktoré obetovali jeho pred­kovia Jóšafat, Jóram a Achaz­ja, jud­skí králi, vlast­né po­svät­né dary, ako i všet­ko zlato, čo sa našlo v pokladniciach domu Hos­podina i kráľov­ského paláca, a po­slal to sýr­skemu kráľovi Chazaelovi. Ten po­tom od­tiahol od Jeruzalema. 20 Os­tat­né Jóašove príbehy i všet­ko, čo vy­konal, je na­písané v Kronike jud­ských kráľov. 21 Jeho služob­níci po­vs­tali, vy­volali pre­vrat a Jóaša za­bili v priestore Mil­la, keď schádzal do Sil­ly. 22 Za­bili ho jeho vlast­ní služob­níci, Šimeatov syn Józakar a Šómerov syn Józabad. Keď zo­mrel, po­chovali ho k jeho ot­com v Dávidovom mes­te. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Amac­ja.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček