Ekumenický2. Kráľov24

2. Kráľov

1 Za jeho čias pri­tiahol babylon­ský kráľ Nebúkad­necar. Jójakim sa mu na tri roky pod­robil. Po­tom sa opäť proti nemu vzbúril. 2 Hos­podin vy­sielal proti nemu záškod­níc­ke skupiny Chal­dejov, Sýrčanov, Moábčanov a Amónčanov. Vy­sielal ich proti Júdovi, aby ho ničili, podľa Hos­podinov­ho slova, ktoré ohlásil o svojich služob­níkoch prorokoch. 3 Akis­te to prišlo na Júdu z príkazu Hos­podina, aby ho tak od­vr­hol od seba pre hriechy Menaššeho, ako i pre všet­ko, čo na­páchal. 4 Hos­podin mu nech­cel od­pus­tiť pre ne­vin­nú krv, ktorú prelial a za­plavil ňou Jeruzalem. 5 Os­tat­né príbehy Jójakimove i všet­ko, čo vy­konal, je na­písané v Kronike jud­ských kráľov. 6 Keď sa Jójakim uložil k svojim ot­com, stal sa po ňom kráľom jeho syn Jójakin. 7 Egypt­ský kráľ za­stavil výp­ravy zo svojej krajiny, lebo babylon­ský kráľ za­bral všet­ko, čo pat­rilo egypt­skému kráľovi: od Egypt­ského po­toka po rieku Euf­rat. Judský kráľ Jójakin8 Jójakin mal osem­násť rokov, keď sa stal kráľom a tri mesiace vládol v Jeruzaleme. Jeho mat­ka, dcéra El­nátanova z Jeruzalema, sa volala Nechušta. 9 Hos­podinovi robil na­protiveň, rov­nako ako robil jeho otec. 10 V tom čase pri­tiah­li služob­níci babylon­ského kráľa Nebúkad­necara proti Jeruzalemu a mes­to sa do­stalo do stavu ob­kľúčenia. 11 Po­tom dorazil k mestu babylon­ský kráľ Nebúkad­necar a jeho služob­níci ob­liehali mes­to. 12 Nato sa jud­ský kráľ Jójakin vrátane svojej mat­ky, svojich služob­níkov, hod­nos­tárov a dvoranov vzdali babylon­skému kráľovi. Babylon­ský kráľ ho zajal v ôsmom roku svojej vlády. 13 Od­vliekol od­tiaľ všet­ky po­klady Hos­podinov­ho domu i po­klady kráľov­ského paláca a olúpal všet­ky zlaté pred­mety, ktoré pre Hos­podinov chrám zhotovil iz­rael­ský kráľ Šalamún, ako po­vedal Hos­podin. 14 Do vy­hnan­stva od­vliekol celý Jeruzalem: všet­kých hod­nos­tárov, za­slúžilých bojov­níkov, desaťtisíc zajat­cov, všet­kých tesárov a kováčov. Zo­stal iba pros­tý ľud. 15 Do Babylonu pre­sťahoval Jójakina, kráľovu mat­ku, kráľove ženy, jeho dvoranov a výz­nam­né osob­nos­ti krajiny. Od­viedol ich do zajatia z Jeruzalema do Babylonu. 16 Babylon­ský kráľ pre­síd­lil do Babylonu celé voj­sko v sile sedem­tisíc mužov, tisíc tesárov a kováčov, všet­ko udat­ných bojov­níkov. 17 Mies­to neho babylon­ský kráľ do­sadil za kráľa jeho strýca Mat­tan­ju a pre­menoval ho na Cid­kiju. Judský kráľ Cidkija18 Cid­kija mal dvad­saťjeden rokov, keď sa stal kráľom a jedenásť rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho mat­ka, dcéra Jir­mejáhua z Libny, sa volala Chamútal. 19 Hos­podinovi robil na­protiveň, pres­ne tak ako Jójakim. 20 To pre hnev Hos­podina sa Jeruzalemu a Jud­sku stalo, že ich od seba za­vr­hol. Cid­kija sa však vzbúril proti babylon­skému kráľovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček