Ekumenický2. Kráľov25

2. Kráľov

1 V deviatom roku jeho vlády, v desiatom mesiaci, desiateho dňa toho mesiaca pri­tiahol babylon­ský kráľ Nebúkad­necar s celým svojím voj­skom k Jeruzalemu. Utáboril sa pri ňom a vy­budoval vôkol neho val. 2 Mes­to zo­stalo v stave ob­liehania až do jedenás­teho roku vlády kráľa Cid­kiju. 3 Deviateho dňa štvr­tého mesiaca, keď sa v mes­te na­toľko roz­mohol hlad, že pros­tý ľud ne­mal čo jesť, 4 došlo k prelomeniu mest­ských hradieb. Všet­ci vojaci ušli v noci bránou medzi zdvojenými hrad­bami pop­ri kráľov­skej záh­rade, kým Chal­deji zvierali do­okola mes­to. Utekali smerom k Arábe. 5 Chal­dej­ské voj­sko sa rútilo za kráľom a do­stih­lo ho na jerišs­kých pláňach. Celé jeho voj­sko ho opus­tilo. 6 Kráľa zajali, od­vliek­li k babylonskému kráľovi do Rib­ly a vy­riek­li nad ním roz­sudok. 7 Cid­kijových synov pred jeho očami po­stínali, Cid­kiju dal oslepiť, sput­nať okovami a od­vliecť do Babylonu. Pád Jeruzalema8 V siedmom dni piateho mesiaca a devät­nás­teho roku vlády kráľa Nebúkad­necara prišiel do Jeruzalema veliteľ teles­nej stráže Nebúzaradan, služob­ník babylon­ského kráľa. 9 Vy­pálil Hos­podinov dom, kráľov­ský palác a všet­ky jeruzalem­ské domy, vy­pálil každú výz­nam­nejšiu budovu. 10 Všet­ko chal­dej­ské voj­sko pod­liehajúce veliteľovi teles­nej stráže strh­lo ob­vodové hrad­by Jeruzalema. 11 Veliteľ teles­nej stráže Nebúzaradan od­vliekol do vy­hnan­stva zvyšok ľudu, čo zo­stal v meste, zbehov, čo pre­beh­li k babylonskému kráľovi a zvyšok z toho davu. 12 Časť ne­majet­nej vrstvy v krajine ponechal veliteľ teles­nej stráže za vinoh­rad­níkov a roľníkov. 13 Bron­zové stĺpy pred Hos­podinovým domom, vozíky a bron­zové more pri Hos­podinovom dome Chal­deji roz­tĺk­li a bronz od­nies­li do Babylonu. 14 Po­brali i hr­n­ce, lopaty, nože, pan­vice a všet­ko boho­služob­né náčinie z bronzu. 15 Veliteľ teles­nej stráže po­bral i kadidel­nice a kropeničky, ktoré boli z čistého zlata alebo strieb­ra. 16 Bron­zu zo všet­kých tých­to pred­metov, to jest z dvoch stĺpov, jed­ného mora a z vozíkov, ktoré zhotovil Šalamún pre Hos­podinov dom, bolo množs­tvo, ktoré sa nedalo od­vážiť. 17 Jeden stĺp bol vy­soký osem­násť lakťov a hlavica na ňom bola bron­zová. Hlavica bola tri lak­te vy­soká. Po jej ob­vode bolo mriežkovanie a granátové ja­bl­ká. Všet­ko to bolo z bronzu. Taký is­tý bol aj druhý stĺp s mriežkovaním. 18 Veliteľ teles­nej stráže zajal i hlav­ného kňaza Seráju, druhého kňaza Cefan­ju a troch strážcov prahu. 19 Z mesta vzal jed­ného dvorana, ktorý bol vojen­ským veliteľom, päť mužov, ktorí mali blíz­ky vzťah ku kráľovi a na­chádzali sa v meste, ďalej voj­vod­cov­ho pisára, ktorý pros­tým ľudom do­plňoval stav voj­ska a šesťdesiat obyčaj­ných mužov, ktorí boli v meste. 20 Veliteľ teles­nej stráže Nebúzaradan ich vzal a pri­viedol k babylonskému kráľovi do Rib­ly. 21 Tam v Rible, v chamátskom kraji ich dal babylon­ský kráľ pop­raviť. Tak sa Júda do­stal do zajatia, preč zo svojej vlas­ti. Gedalja správcom Judska22 Babylon­ský kráľ Nebúkad­necar ustanovil za správ­cu nad po­zos­talým ľudom, ktorý ponechal v Judsku, Gedal­ju, syna Achikámov­ho, syna Šáfanov­ho. 23 Keď sa všet­ci velitelia voj­ska i s mužstvom do­zvedeli, že ho babylon­ský kráľ ustanovil za správ­cu, prišli za ním do Mic­py. Boli to: Jišmáel, syn Ne­tan­jov, Jóchanan, syn Káreachov, Serája, syn Ne­tofat­ského Tan­chumeta, Jaazan­ja, syn Maakaťana, spolu so svojím mužs­tvom. 24 Gedal­ja ich aj ich mužs­tvo prísažne uisťoval: Neboj­te sa chal­dej­skej poroby. Zo­staňte v krajine, slúžte babylon­skému kráľovi a budete sa mať dob­re! 25 V siedmom mesiaci prišiel Jišmáel, syn Ne­tan­jov, vnuk Elíšamov, z kráľovského rodu, i s desiatimi mužmi a za­bil Gedal­ju, Júdov­cov i Chal­dejov, ktorí boli s ním v Micpe. 26 Nato sa po­bral všetok ľud, níz­ko či vy­ššie po­stavený, i velitelia voj­sk a od­išli do Egyp­ta, lebo sa báli Chal­dejov. Jójakin omilostený27 V tridsiatom sied­mom roku zajatia jud­ského kráľa Jójakina, v dvanástom mesiaci, v dvadsiatom sied­mom dni toho is­tého mesiaca udelil babylon­ský kráľ Evil-Merodak v roku svoj­ho na­stúpenia na trón milosť jud­skému kráľovi Jójakinovi a pre­pus­til ho z väzenia. 28 Správal sa k nemu priateľs­ky a dal mu vy­ššiu hod­nosť, než mali králi, čo boli s ním v Babylone. 29 Smel si od­ložiť väzen­ské šaty a po celý život sa pravidel­ne stravoval u neho. 30 Po celý život sa mu do­stávalo od kráľa stáleho za­opat­renia podľa každoden­nej po­treby.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček