Ekumenický2. Kráľov8

2. Kráľov

Šunémčankina pôda1 Elize­us po­vedal žene, ktorej vzkriesil syna: Vstaň a pre­sťahuj sa pre­chod­ne i s domácnosťou na iné mies­to, lebo Hos­podin pri­volal hlad. Ten už prišiel do krajiny na sedem rokov. 2 Žena sa za­riadila podľa slova Božieho muža. Od­išla so svojou domác­nosťou a sedem rokov pre­chod­ne bývala v krajine Filištín­cov. 3 Po sied­mich rokoch sa tá žena vrátila z krajiny Filištín­cov a šla ku kráľovi domáhať sa svoj­ho domu a poľa. 4 Kráľ sa práve zhováral so sluhom Božieho muža, Géchazim. Po­vedal: Nože mi rozp­rávaj o všetkých výz­nam­ných skut­koch, ktoré vy­konal Elize­us. 5 Keď rozp­rával kráľovi o tom, ako vzkriesil mŕt­veho, žena, ktorej vzkriesil syna, si práve vtedy podávala žiadosť vo veci za­brania jej domu a poľa. Géchazi po­vedal: Môj pán a kráľ! To je tá žena a jej syn, ktorého vzkriesil Elize­us. 6 Kráľ požiadal ženu, aby mu to vy­rozp­rávala. Po­tom jej kráľ pri­delil jed­ného dvorana, ktorý mal za­riadiť vrátenie všet­kého, čo jej pat­rilo, i všet­kého výnosu z poľa odo dňa, keď opus­tila krajinu, až po prítom­nosť. Elizeus a Chazael7 Elize­us prišiel raz do Damas­ku, keď bol sýr­sky kráľ Ben-Hadad chorý. Oznámili mu: Prišiel sem Boží muž. 8 Kráľ po­vedal Chazaelovi: Vez­mi so sebou dar, vy­hľadaj Božieho muža a pre­zveď sa u neho na slovo Hos­podina, či pre­konám túto chorobu. 9 Chazael ho šiel navštíviť. Vzal so sebou dar, rôz­ne cen­nos­ti z Damasku, ná­klad na štyrid­sať tiav. Tak prišiel a za­stal pred ním s odkazom: Tvoj syn, sýr­sky kráľ Ben-Hadad ma po­siela k tebe s otázkou: Pre­konám túto chorobu? 10 Elize­us mu od­povedal: Choď a po­vedz mu: Určite sa uzdravíš, no Hos­podin mi zjavil, že is­tot­ne zo­mrie. 11 Nato mu tvár stŕp­la, veľmi ho to dojalo, až sa Boží muž rozp­lakal. 12 Chazael sa spýtal: Prečo plače môj pán? Od­povedal: Lebo viem, akej ukrut­nos­ti sa do­pus­tíš voči Iz­raelitom. Ich pev­nos­ti vy­páliš, ich junákov po­biješ mečom, ich dojčatá poroz­tínaš a ich tehot­né ženy roz­páraš. 13 Chazael na­mietal: Je tvoj služob­ník azda pes, aby sa do­pus­til toľkých ukrut­nos­tí? Elize­us od­vetil: Hos­podin mi zjavil, že sa staneš sýr­skym kráľom. 14 Po­tom od­išiel od Elizea a prišiel k svojmu pánovi. Ten sa ho spýtal: Čo ti po­vedal Elize­us? Po­vedal: Uis­til ma, že budeš žiť. 15 Na druhý deň si vzal pri­krýv­ku, na­močil ju do vody a priložil mu ju na tvár, takže zo­mrel. Po ňom sa stal kráľom Chazael. Judský kráľ Jóram16 V piatom roku vlády iz­rael­ského kráľa Jórama, syna Achábov­ho, ba už za Jóšafata, jud­ského kráľa, sa stal jud­ským kráľom Jóšafatov syn Jóram. 17 Mal trid­saťd­va rokov, keď sa stal kráľom a v Jeruzaleme vládol osem rokov. 18 Chodil po ces­te iz­rael­ských kráľov podľa Achábov­ho domu. Veď mal za ženu Achábovu dcéru! Robil to, čo sa protiví Hos­podinovi. 19 Hos­podin však nech­cel vy­hladiť Júdu pre svoj­ho služob­níka Dávida. Pri­sľúbil mu totiž, že mu dá trvalé svet­lo po­tom­stva. 20 Za jeho čias sa vy­manil Edóm z područia Júdu a na­stolil si vlast­ného kráľa. 21 Po­tom prešiel Jóram spolu so všet­kými voz­mi do Cáiru. V noci vstal a zaútočil na Edómčanov, ktorí ho i s veliteľmi bojových vozov ob­kľúčili. Ľud sa stiahol do svojich stanov. 22 Tak sa stal Edóm až do­dnes nezávis­lým od Júdu. Súčas­ne sa vtedy vy­manila aj Lib­na. 23 Os­tat­né Jóramove príbehy a všet­ko, čo vy­konal, je po­značené v Kronike jud­ských kráľov. 24 Keď sa Jóram uložil k svojim ot­com, po­chovali ho k nim v meste Dávidovom. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Achaz­ja. Judský kráľ Achazja25 V dvanástom roku vlády iz­rael­ského kráľa Jórama, syna Achábov­ho, sa stal jud­ským kráľom Jóramov syn Achaz­ja. 26 Mal dvad­saťd­va rokov, keď sa stal kráľom a vládol jeden rok v Jeruzaleme. Jeho mat­ka, dcéra iz­rael­ského kráľa Omriho, sa volala Atal­ja. 27 Chodil po ces­te Achábov­ho rodu a robil to, čo sa protiví Hos­podinovi. Pat­ril pred­sa do Achábovej rodiny. 28 Raz sa vy­bral s Achábovým synom Jóramom do boja proti sýr­skemu kráľovi Chazaelovi pri Rámot-Gileáde. Sýrčania však Jórama porazili. 29 Kráľ Jóram sa musel utiah­nuť do Jez­reelu, aby sa zo­tavoval z rán, ktoré mu za­sadili Sýrčania v Ráme v boji so sýr­skym kráľom Chazaelom. Achaz­ja, syn jud­ského kráľa Jórama, od­išiel do Jez­reela navštíviť Achábov­ho syna Jórama, pre­tože bol ranený.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček