Ekumenický2. Kráľov18

2. Kráľov

Judský kráľ Chizkija1 V treťom roku vlády iz­rael­ského kráľa Hóšeu, syna Élov­ho, sa stal kráľom Chiz­kija, syn Acháza, jud­ského kráľa. 2 Mal dvad­saťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a dvad­saťdeväť rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho mat­ka, dcéra Zekar­jova, sa volala Abija. 3 Robil to, čo uznáva Hos­podin za správ­ne, pres­ne podľa vzoru svoj­ho pra­ot­ca Dávida. 4 Od­stránil výšiny, roz­tĺkol po­svät­né stĺpy, zoťal po­svät­ný kôl a roz­bil bron­zového hada, ktorého zhotovil Mojžiš. Až do­vtedy mu totiž Iz­raeliti pálili tymian a na­zvali ho Nechuštán. 5 Dúfal v Hospodina, Boha Iz­raela, a ni­kto sa mu spomedzi všet­kých ďalších i predošlých jud­ských kráľov ne­vyrov­nal. 6 Pev­ne sa pri­držiaval Hos­podina, ne­od­stúpil od neho, ale za­chovával pri­kázania, ktoré dal Hos­podin Mojžišovi. 7 Hos­podin bol s ním, takže mal ús­pech v každom svojom podujatí. Asýr­skemu kráľovi sa vzop­rel a ne­pod­dal sa mu. 8 On to bol, kto porazil Filištín­cov až po Gazu a jej územie vrátane strážnej veže a opev­neného mes­ta. 9 Vo štvr­tom roku vlády kráľa Chiz­kiju, čo je sied­my rok vlády iz­rael­ského kráľa Hóšeu, syna Élov­ho, vy­tiahol asýr­sky kráľ Šal­maneser proti Samárii a obľahol ju. 10 Po troch rokoch ju dobyli. Samária pad­la v šiestom roku vlády Chiz­kiju, čo je deviaty rok vlády iz­rael­ského kráľa Hóšeu. 11 Asýr­sky kráľ pre­síd­lil Iz­raelitov do Asýrie a usadil ich v Chalachu, Chábore, pri rieke Gózan a v médskych mes­tách. 12 To pre­to, že ne­pos­lúchali svoj­ho Boha Hos­podina, ale porušovali jeho zmluvu a všet­ko, čo pri­kázal Hos­podinov služob­ník Mojžiš, zaned­bávali a nekonali podľa toho. Sancheríbova výprava proti Judsku13 V štrnástom roku vlády kráľa Chiz­kiju vy­tiahol asýr­sky kráľ San­cheríb proti všet­kým opev­neným jud­ským mes­tám a zmoc­nil sa ich. 14 Jud­ský kráľ Chiz­kija od­kázal asýr­skemu kráľovi do Lakíša: Urobil som chybu. Od­tiah­ni odo mňa. Čo mi naložíš, ponesiem. Asýr­sky kráľ požadoval od jud­ského kráľa Chiz­kiju tri­sto talen­tov strieb­ra a trid­sať talen­tov zlata. 15 Chiz­kija odo­vzdal všet­ko strieb­ro, ktoré sa na­chádzalo v Hospodinovom dome a v pokladniciach kráľov­ského paláca. 16 V tom čase olúpal Chiz­kija dvere Hos­podinov­ho domu, ako i zárub­ne, ktoré sám jud­ský kráľ Chiz­kija ob­ložil, a odo­vzdal to asýr­skemu kráľovi. 17 Asýr­sky kráľ po­slal z Lakíša ku kráľovi Chiz­kijovi do Jeruzalema hlav­ného veliteľa, veliteľa eunuchov a hlav­ného po­hár­nika so sil­ným voj­skom. Tí vy­tiah­li a priši k Jeruzalemu. Vy­šli a za­stali pri vodovode Hor­ného ryb­níka, ktorý je na ces­te k Valchárovmu poľu. 18 Do­volávali sa kráľa. Vy­šiel k nim však Chil­kijov syn El­jákim, správ­ca paláca, pisár Šeb­na a kan­celár Jóach, syn Ásafov. 19 Náčel­ník štábu na nich za­volal: Od­kážte Chiz­kijovi: Tak­to vraví veľk­ráľ, kráľ asýr­sky: Na čo sa ešte spoliehaš? 20 Naz­dávaš sa, že číre slovo je už radou a silou do boja? Na koho sa vlast­ne spoliehaš, že mi kladieš od­por? 21 Akis­te sa spoliehaš na Egypt, na tú nalomenú trs­tinu! Kto sa však o ňu oprie, vnik­ne mu do dlane a pre­bod­ne ju. Taký je faraón, egypt­ský kráľ ku všet­kým, čo sa na neho spoliehajú. 22 Možno mi po­viete: Spoliehame sa na svoj­ho Boha Hos­podina. Bol to však práve Chiz­kija, čo od­stránil jeho výšiny a ol­táre a nariadil Jud­sku a Jeruzalemu: Pred tým­to ol­tárom v Jeruzalame sa budete klaňať. 23 Teraz môžeš s mojím pánom, asýr­skym kráľom uzav­rieť stáv­ku. Dám ti dvetisíc koní, ak si na ne zoženieš jazd­cov. 24 Ako by si sa mohol v boji zraziť čo len s najchatrnejším služob­níkom môj­ho pána? Ty sa však pre vozy a jazd­cov spoliehaš na Egypt. 25 Ne­vyp­ravil som sa pred­sa bez Hos­podina proti tomuto mes­tu, aby som ho zničil. Hos­podin mi po­vedal: Vy­prav sa proti tej­to krajine a znič ju! 26 Vtedy po­vedal El­jákim, syn Chil­kijov, Šeb­na a Jóach náčel­níkovi štábu: Hovor so svojimi služob­ník­mi radšej po aramej­sky, veď tomu roz­umieme. Nehovor však s nami po jud­sky pred ľudom, ktorý je na hrad­bách. 27 Náčel­ník štábu im však od­povedal: Vari ma môj pán po­slal pred­niesť tieto slová vášmu pánovi a tebe? Nie azda mužom, ktorí sedia na hrad­bách a spolu s vami budú jesť svoje výkaly a piť svoj moč? 28 Náčel­ník štábu si za­stal a kričal po jud­sky: Čuj­te od­kaz veľk­ráľa, kráľa asýr­skeho: 29 Tak­to vraví kráľ: Nedaj­te sa balamutiť Chiz­kijom, pre­tože vás ne­môže vy­slobodiť z mojej moci. 30 Nech vo vás Chiz­kija ne­vz­budzuje nádej v Hospodina tvr­dením: Hos­podin nás iste vy­slobodí a toto mes­to sa nedos­tane do moci asýr­skeho kráľa. 31 Ne­počúvaj­te Chiz­kiju, lebo tak­to vraví asýr­sky kráľ: Vzdaj­te sa a prej­dite ku mne! Tak bude každý jesť zo svoj­ho viniča i figov­níka a piť vodu zo svojej stud­ne, 32 kým ne­prídem a ne­poberiem si vás do krajiny, ako je vaša, do krajiny obilia a muštu, do krajiny chleba a viníc, do krajiny olív, oleja a medu. Zvoľte si život, a nie sm­rť! Pre­to ne­počúvaj­te Chiz­kiju, lebo vás balamutí tvr­dením: Hos­podin nás vy­slobodí. 33 Vy­slobodil azda nie­ktorý z bohov národov svoju krajinu z moci asýr­skeho kráľa? 34 Kde sú bohovia Chamátu a Ar­pádu, kde bohovia Sefar­vajimu, Hény a Iv­vy? Vy­slobodili azda Samáriu z mojej moci? 35 Ktorý zo všet­kých tých bohov krajín si mohol vy­slobodiť krajinu z mojej moci? Žeby Hos­podin vy­slobodil Jeruzalem z mojej moci? 36 Ľud však mlčal a ani sa ne­oz­val, lebo mu kráľ za­kázal od­povedať. 37 Správ­ca paláca El­jákim, Chil­kijov syn, pisár Šeb­na a kan­celár Jóach, syn Ásafov prišli v roztrhnutých šatách ku Chiz­kijovi a oznámili mu slová náčel­níka štábu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček