Ekumenický2. Kráľov11

2. Kráľov

Ataljina vláda v Jeruzaleme1 Keď Achaz­jova mat­ka Atal­ja videla, že jej syn zo­mrel, roz­hod­la sa vy­hubiť všet­ko kráľovo po­tom­stvo. 2 Jóšeba, dcéra kráľa Jórama a Achaz­jova ses­tra, po­chytila Jóaša, Achaz­jov­ho syna, unies­la ho i s jeho doj­kou spomedzi kráľov­ských synov, určených na sm­rť, do spál­ne a ukryla ho pred Atal­jou, takže unikol smr­ti. 3 Zo­stal s ňou ukrytý v Hospodinovom dome šesť rokov, kým vlád­la Atal­ja nad krajinou. 4 V siedmom roku si Jójada po­zval stot­níkov, veliteľov teles­nej stráže a bežcov, uviedol ich do Hos­podinov­ho domu, kde s nimi uzav­rel zmluvu. Za­viazal ich tam prísahou a pred­stavil im kráľov­ského syna. 5 Pri­kázal im: Vašou úlohou bude toto: Tretina z vás, ktorí na­stupujete do služby v sobotu, bude držať stráž pri kráľov­skom paláci, 6 druhá tretina pri bráne Súr a tretina v bráne za budovou bežcov. V strážení budovy sa budete striedať. 7 Obe vaše zmeny, ktoré končia sobot­nú službu, budú po­kračovať v stráži v Hospodinovom dome pri kráľovi. 8 Každý so zbraňou v ruke ob­klopí kráľa. Kto by vnikol do ob­ran­ných radov, nech je usmr­tený. Sprevádzaj­te kráľa, kam sa len po­hne. 9 Stot­níci sa riadili pres­ne podľa príkazu kňaza Jójadu. Každý vzal svoje mužs­tvo, tých, čo na­stupovali na sobot­nú službu i tých, čo z nej od­chádzali a prišli ku kňazovi Jójadovi. 10 Kňaz vy­zb­rojil stot­níkov kopijami a štít­mi kráľa Dávida, čo boli v Hospodinovom dome. 11 Bežci sa so zbraňou v ruke rozo­stavili vôkol kráľa od južnej po sever­nú stranu chrámu, pri ol­tári a pri chráme. 12 Nato vy­viedol kráľov­ho syna, na­sadil mu korunu a od­znak moci. Vy­hlásili ho za kráľa, po­mazali ho, tlies­kali rukami a pre­volávali: Nech žije kráľ! 13 Keď Atal­ja počula krik bežcov a ľudu, vy­dala sa za ľudom do Hos­podinov­ho domu. 14 Po­zrela sa a uvidela kráľa stáť pri stĺpe podľa poriad­ku, veliteľov a trubačov pri kráľovi i všetok pros­tý ľud, ktorý plesal a trúbil na rohy. Atal­ja si roz­trh­la šaty a skrík­la: Zrada, zrada! 15 Kňaz Jójada dal stot­níkom, veliacim voj­sku, roz­kaz: Vy­veďte ju von z radov. Kto by šiel za ňou, usmrťte ho mečom! Kňaz nás­tojil, aby nebola pop­ravená v Hospodinovom dome. 16 Donútil ju záj­sť k miestu, kade vchádzajú kone do kráľov­ského paláca, a tam ju usmr­tili. Obnovenie zmluvy s Hospodinom17 Jójada uzav­rel zmluvu medzi Hos­podinom, kráľom a ľudom, že budú ľudom Hos­podina, ako aj zmluvu medzi kráľom a ľudom. 18 Nato všetok pros­tý ľud vtr­hol do Baálov­ho domu a zbúral ho. Jeho ol­táre a po­svät­né ob­razy ú­pl­ne rozt­ries­kali a Mat­tána, Baálov­ho kňaza, za­bili pred ol­tár­mi. Kňaz po­tom zriadil do­zor nad Hos­podinovým domom. 19 Po­tom vzal stot­níkov, členov teles­nej stráže, bežcov i všetok pros­tý ľud a od­vied­li kráľa poniže Hos­podinov­ho domu. Cez bránu bežcov vošli do kráľov­ského paláca, kde za­sadol na kráľov­ský trón. 20 Všetok pros­tý ľud sa radoval a mes­to sa upokojilo. Atal­ju usmr­tili mečom v kráľovskom paláci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček