Ekumenický2. Kráľov20

2. Kráľov

Choroba a uzdravenie Chizkiju1 V tom čase Chiz­kija smr­teľne ochorel. Navštívil ho prorok Izai­áš, Ámocov syn, a po­vedal mu: Tak­to vraví Hos­podin: Daj do poriad­ku dom, lebo zo­mrieš, nezos­taneš nažive. 2 Chiz­kija sa ob­rátil tvárou k stene a tak­to sa mod­lil k Hospodinovi: 3 Ach, Hos­podin, spomeň si, prosím, na to, že som ver­ne a od­dane chodil pred tebou a robil to, čo uznávaš za dob­ré. Nato sa Chiz­kija pus­til do prenikavého náreku. 4 Izai­áš ešte ne­vyšiel z prostredného ná­dvoria, keď ho oslovil Hos­podin: 5 Vráť sa a po­vedz Chiz­kijovi, vod­covi môj­ho ľudu: Tak­to vraví Hos­podin, Boh tvoj­ho pra­ot­ca Dávida: Vy­počul som si tvoju mod­lit­bu a videl som tvoje sl­zy. Nuž uzdravím ťa. Na tretí deň vy­stúpiš do Hos­podinov­ho domu. 6 K tvojmu veku pri­dám pät­násť rokov. Vy­slobodím teba i toto mes­to z hrsti asýr­skeho kráľa. Pre seba a svoj­ho služob­níka Dávida toto mes­to ob­ránim. 7 Izai­áš nato pri­kázal: Po­užite figovú náp­lasť. Vzali a priložili ju na vred. Tak sa uzdravil. 8 Chiz­kija sa spýtal Izai­áša: Čo bude znamením, že ma Hos­podin uzdraví a na tretí deň vy­stúpim do Hos­podinov­ho domu? 9 Izai­áš od­povedal: Toto ti bude znamením od Hos­podina, že spl­ní, čo sľúbil: Má tieň po­stúpiť o desať stupňov alebo sa má o desať stupňov stiah­nuť? 10 Chiz­kija od­vetil: Ľahšie tieň po­stúpi o desať stupňov, než sa o desať stupňov vráti. 11 Prorok Izai­áš volal k Hospodinovi a on vrátil tieň na Acházových sl­nečných hodinách o desať stupňov. Babylonskí poslovia u kráľa Chizkiju12 V tom čase po­slal babylon­ský kráľ Beródak-Baladán, syn Baladánov, Chiz­kijovi lis­ty a dar, lebo sa do­zvedel o jeho chorobe. 13 Chiz­kija po­slov vy­počul a ukázal im celú klenot­nicu: strieb­ro, zlato, bal­zamy, vzác­ny olej, svoju zbroj­nicu i všet­ko, čo sa na­chádzalo v jeho po­klad­niciach. Nebolo nič, čo by im Chiz­kija nebol ukázal vo svojom paláci a v celom svojom kráľov­stve. 14 Prorok Izai­áš zašiel za kráľom Chiz­kijom a spýtal sa ho: Čo hovorili tí muži a od­kiaľ prišli k tebe? Chiz­kija od­povedal: Prišli zďaleka, až z Babylonu. 15 Čo videli v tvojom paláci? , spýtal sa. Chiz­kija od­vetil: Videli všet­ko, čo v ňom je. Nebolo ničoho v mojich po­klad­niciach, čo by som im nebol ukázal. 16 Nato po­vedal Izai­áš Chiz­kijovi: Počuj slovo Hos­podina! 17 Blíži sa čas, keď všet­ko, čo sa na­chádza v tvojom paláci a čo tvoji pred­kovia do­dnes na­hromadili, bude od­vlečené do Babylonu. Ne­os­tane tu nič, vraví Hos­podin. 18 I nie­ktorých tvojich synov, ktorí vzídu z teba, ktorých splodíš, od­vlečú a budú dvoran­mi v paláci babylon­ského kráľa. 19 Chiz­kija na to od­vetil Izai­ášovi: Dob­ré je slovo Hos­podina, ktoré si po­vedal! Pri­tom si po­mys­lel: Nech len vlád­ne po­koj a bez­pečnosť, kým ja žijem. 20 Os­tat­né príbehy Chiz­kijove, všet­ky jeho hr­din­stvá, to, ako vy­budoval ryb­ník a vodovod i ako za­viedol vodu do mes­ta, je po­značené v Kronike jud­ských kráľov. 21 Keď sa Chiz­kija uložil k svojim ot­com, stal sa po ňom kráľom jeho syn Menašše.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček