Bible21Deuteronomium6

Deuteronomium

Slyš, Izraeli1 A toto jsou ta přikázání, pravi­dla a záko­ny. Hos­po­din, váš Bůh, mi přikázal, ať vás jim učím, abys­te je do­držova­li v ze­mi, kte­rou jdete ob­sa­dit. 2 Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všech­ny dny svého živo­ta cti­li Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a za­chováva­li všech­na jeho pravi­dla a přikázání, která ti udílím, abys byl dlouho živ. 3 Slyš je, Iz­rae­li, a peč­livě je do­držuj. Pak se ti po­ve­de dobře a v zemi oplývající mlékem a me­dem se mo­cně roz­množí­te, jak ti to ře­kl Hos­po­din, Bůh tvých ot­ců. 4 Slyš, Iz­rae­li: Hos­po­din je náš Bůh, Hos­po­din je je­diný! 5 Pro­to mi­luj Hos­po­di­na, svého Bo­ha, ce­lým svým srd­cem, ce­lou svou duší a ce­lou svou si­lou. 6 Ať tato slova, která ti dnes svěřu­ji, zůstanou ve tvém srd­ci. 7 Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš ane­bo vstáváš. 8 Přivaž si je jako zna­mení na ruku a jako pásek na če­lo. 9 Na­piš je na veře­je svého domu a na své brá­ny. 10 Hos­po­din, tvůj Bůh, tě přive­de do země, kte­rou s přísahou za­s­lí­bil tvým ot­cům Abraha­movi, Izá­kovi a Jáko­bovi. Dá ti v ní ve­liká a krásná měs­ta, která jsi ne­stavěl, 11 domy plné vše­ho dob­rého, které jsi ne­plnil, vy­kopané stud­ny, které jsi ne­kopal, vi­nice a olivoví, které jsi ne­sázel. Až pak bu­deš jíst a na­sytíš se, 12 měj se na po­zo­ru, abys ne­za­po­mněl na Hos­po­di­na, který tě vy­ve­dl z Egyp­ta, z domu ot­ro­ctví. 13 Hos­po­di­na, svého Bo­ha, bu­deš ctít, jemu bu­deš sloužit a při jeho jménu bu­deš přísahat. 14 Ne­smíš následovat cizí bo­hy, žádné z bo­hů okolních národů. 15 Vž­dyť Hos­po­din, tvůj Bůh, jenž upro­střed tebe pře­bývá, je žár­livě mi­lu­jící Bůh! Ji­nak pro­ti to­bě vzplane hněv Hos­po­di­na, tvého Bo­ha, a vy­hladí tě z po­vrchu země. 16 Ne­pokoušej­te Hos­po­di­na, svého Bo­ha, jako jste jej pokouše­li v Mas­se. 17 Peč­livě za­chovávej­te přikázání Hos­po­di­na, svého Bo­ha, i jeho svě­de­ctví a pravi­dla, která ti vy­dal. 18 Čiň, co je v Hos­po­di­nových očích správné a dob­ré. Pak se ti po­ve­de dobře a ve­jdeš do té krásné země, kte­rou Hos­po­din s přísahou za­s­lí­bil tvým ot­cům, ob­sadíš ji 19 a za­ženeš všech­ny své ne­přá­te­le, jak ti to ře­kl Hos­po­din. 20 Až se tě v bu­dou­cnu tvůj syn ze­ptá: „Co zna­menají ta svě­de­ctví, pravi­dla a záko­ny, jež vám přikázal Hos­po­din, váš Bůh?“ 21 od­po­víš mu: „V Egyptě jsme byli fa­rao­nový­mi ot­roky, ale Hos­po­din nás mo­cnou ru­kou z Egyp­ta vy­ve­dl. 22 Před naši­ma oči­ma přive­dl Hos­po­din na Egypt, na fa­rao­na i na ce­lý jeho dvůr ve­liká a hroz­ná zna­mení a divy. 23 Nás však od­tud vy­ve­dl, aby nás přive­dl sem a dal nám ze­mi, kte­rou s přísahou za­s­lí­bil našim ot­cům. 24 Teh­dy nám Hos­po­din přikázal, abychom se ří­di­li vše­mi tě­mi­to pravi­dly a cti­li Hos­po­di­na, svého Bo­ha. Pak se nám po všech­ny dny naše­ho živo­ta po­ve­de dobře a tak je tomu dnes. 25 Naše sprave­dlnost je v tom, abychom před Hos­po­di­nem peč­livě do­držova­li všech­na tato přikázání, jak nám uložil.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček