Bible21Deuteronomium14

Deuteronomium

Čisté a nečisté pokrmy1 Jste dě­ti Hos­po­di­na, svého Bo­ha. Ne­dě­lej­te si kvů­li mrt­vé­mu jizvy ani si ne­hol­te hlavu. 2 Jsi pře­ce svatý lid Hos­po­di­na, svého Bo­ha! Tebe Hos­po­din vy­vo­lil, abys byl jeho li­dem, jeho zvláštním pokla­dem jako žádný jiný lid na ze­mi. 3 Ne­jez žádnou ohavnost. 4 Toto jsou zvířa­ta, která smí­te jíst: hovězí do­by­tek, ov­ce, ko­za, 5 je­len, gaze­la, daněk, ko­zo­rožec, kamzík, an­ti­lopa a muflon. 6 Ze zvířat smí­te jíst každého přežvý­kavého su­dokopytníka. 7 Ne­smí­te však jíst ty, kteří jsou jen přežvý­kav­ci nebo jen su­dokopytníci. Vel­bloud, za­jíc a da­man sice přežvy­kují, ale ne­mají roz­dělené kopyto – bu­dou tedy pro vás nečis­tí. 8 Vepř sice má roz­dělené kopyto, ale ne­přežvy­kuje – bude tedy pro vás nečis­tý. Je­jich maso ne­smí­te jíst, je­jich zdech­li­ny se ne­do­tknete. 9 Ze všech vodních živoči­chů smí­te jíst tyto: Smí­te jíst všech­no, co má ploutve a šu­pi­ny. 10 Coko­li nemá ploutve a šu­pi­ny, to jíst ne­smí­te – bude to pro vás nečis­té. 11 Smí­te jíst všech­ny čis­té ptáky. 12 Tyto však jíst ne­smí­te: or­la, or­losu­pa, mořského or­la, 13 luňáka, soko­la, různé druhy supů, 14 všech­ny druhy havranů, 15 dále pštro­sa, sovu, racka, různé druhy jestřábů, 16 sýčka, vý­ra, ibise, 17 pe­liká­na, mr­chožrou­ta, kor­morá­na, 18 čápa, různé druhy vo­lavek ani dudka a netopý­ra. 19 Také všech­na okřídlená havěť pro vás bude nečis­tá – ne­smí se jíst. 20 Všech­no čis­té ptactvo však jíst smí­te. 21 Ne­smí­te jíst žádnou zdech­li­nu. Dej ji přis­těhoval­ci, který ži­je ve tvých branách, ať ji sní, nebo ji pro­dej cizin­ci. Jsi pře­ce svatý lid Hos­po­di­na, svého Boha! Nevař kůzle v mléce jeho matky. Odděluj desátek22 Věrně od­děluj desá­tek z veškeré úro­dy své set­by, která každo­ročně vy­ros­te na po­li. 23 Desátky ze svého obi­lí, ví­na a ole­je, stejně jako prvo­ro­zené ze svého sko­tu a bravu, bu­deš jíst před Hos­po­di­nem, svým Bo­hem, na místě, které si vy­vo­lí za příby­tek pro své jméno. Tak se bu­deš po všech­ny dny učit ctít Hos­po­di­na, svého Bo­ha. 24 Bude-li však místo, které si Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­vo­lí, aby tam umístil své jméno, od tebe pří­liš dale­ko, takže tam ne­bu­deš moci donést desátky z to­ho, čím ti Hos­po­din, tvůj Bůh, požeh­nal, 25 můžeš je zpeněžit. Peníze za­važ, vez­mi s se­bou a vy­dej se k mís­tu, které si Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­vo­lil. 26 Za ty peníze tam pořiď vše, nač bu­deš mít chuť – hovězí, sko­po­vé, víno, pivo nebo coko­li bu­deš chtít. Jez to tam před Hos­po­di­nem, svým Bo­hem, a ra­duj se s ce­lou svou ro­di­nou. 27 Ne­zane­d­bávej ovšem levi­tu, který je ve tvém městě, ne­boť u tebe nemá žádný podíl ani dě­dictví. 28 Každý třetí rok vez­mi všech­ny desátky z úro­dy toho roku a slož je ve svém městě. 29 Při­jde levi­ta (jenž u tebe nemá podíl ani dě­dictví) a také přis­těhovalec, si­ro­tek a vdova, kteří jsou ve tvém městě, a bu­dou jíst do sytosti. Hos­po­din, tvůj Bůh, pak požeh­ná každou práci, k níž při­ložíš ru­ku.

Bible21Deuteronomium14

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček