Bible21Deuteronomium20

Deuteronomium

Zákon o válce1 Když vy­táh­neš do boje pro­ti svým ne­přá­te­lům a uvi­díš koně, vozy a více li­du, než máš sám, ne­boj se jich, ne­boť s te­bou je Hos­po­din, tvůj Bůh, který tě vy­ve­dl z Egyp­ta. 2 Než půjdete do bitvy, přistoupí kněz a pro­mluví k li­du: 3 „S­lyš, Iz­rae­li! Dnes jdete do boje pro­ti svým ne­přá­te­lům. Ne­buď­te malo­my­s­lní, ne­boj­te se ani ne­děs­te – neměj­te z nich strach. 4 Hos­po­din, váš Bůh, který vás před­chází, bude pro­ti vašim ne­přá­te­lům bo­jovat za vás a dá vám vítězství.“ 5 Po­tom k lidu pro­mluví správ­cové: „Kdo po­stavil nový dům a ještě se tam nena­stěhoval? Ať se vrátí do­mů, aby snad ne­pa­dl v boji a nena­stěhoval se tam někdo jiný. 6 Kdo vy­sázel vi­nici a ještě ne­oku­sil její ovo­ce? Ať se vrátí do­mů, aby snad ne­pa­dl v boji a její ovo­ce ne­oku­sil někdo jiný. 7 Kdo se za­snou­bil se ženou, ale ještě si ji ne­vzal? Ať se vrátí do­mů, aby snad ne­pa­dl v boji a ne­vzal si ji někdo jiný.“ 8 Správ­cové pak k lidu pro­mluví ještě tak­to: „Kdo se bo­jí? Kdo je malo­my­s­lný? Ať se vrátí do­mů, aby jeho bratři ne­ztra­ti­li od­vahu jako on.“ 9 Teprve když správ­cové dokončí svou řeč k li­du, po­staví do jeho če­la ve­li­te­le od­dílů. 10 Když při­táh­neš k měs­tu, abys je dobýval, nejprve mu nabídni mír. 11 Pokud nabídnutý mír při­jmou a otevřou ti, pak vše­chen lid, který tam bu­de, podrob nu­ceným pracím a bu­dou ti sloužit. 12 Pokud však tvou nabídku ne­při­jmou a za­čnou s te­bou bo­jovat, ob­leh­ni je, 13 a až je Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­dá do tvých ru­kou, po­bij ostřím meče všech­ny, kdo tam bu­dou mužského po­hlaví. 14 Avšak že­ny, dě­ti, do­by­tek a všech­nu kořist z toho měs­ta si ro­ze­ber a užívej kořist svých ne­přá­tel, které ti Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­dal. 15 Tak­to nalož se vše­mi měs­ty, která jsou od tebe vel­mi vzdálená – s tě­mi, která ne­pa­tří k městům zdejších národů. 16 Z měst patřících národům, které ti Hos­po­din, tvůj Bůh, dává za dě­dictví, však nenech niko­ho naživu. 17 Chetej­ce, Emo­rej­ce, Kananej­ce, Pe­ri­zej­ce, Hivej­ce a Je­bu­sej­ce to­tiž mu­síš vy­hla­dit jako pro­klaté, jak ti přikázal Hos­po­din, tvůj Bůh. 18 Ji­nak by vás uči­li jednat pod­le svých ohavných způsobů, ji­mž se od­dávají kvů­li svým bo­hům, a vy bys­te hřeši­li pro­ti Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu. 19 Bu­deš-li ve vál­ce něk­teré město dlouho ob­léhat, aby ses jej zmo­cnil, nenič jeho stro­my; ne­do­tkni se jich se­ke­rou. Jis­tě, můžeš z nich jíst, ale ne­smíš je vy­kácet. Copak je ten polní strom člověk, aby před te­bou ute­kl za hrad­bu? 20 Smíš zničit jen ty stro­my, o kterých víš, že nene­sou ovo­ce. Ta­kové smíš kácet a stavět z nich ob­léhací za­řízení, dokud město, které s te­bou bo­juje, ne­padne.

Bible21Deuteronomium20

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček