Bible21Deuteronomium30

Deuteronomium

Vyber si život1 Všech­ny tyto věci, požeh­nání i pro­kletí, jež ti předkládám, na tebe při­jdou. Kde­ko­li bu­deš mezi vše­mi náro­dy, do ni­chž tě Hos­po­din, tvůj Bůh, za­žene, můžeš si je vzít k srd­ci 2 a ob­rá­tit se zpět k Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu. Až ho bu­deš spo­lu se svý­mi syny po­s­lou­chat ce­lým srd­cem a ce­lou duší, jak ti to dnes přikazu­ji, 3 po­tom Hos­po­din, tvůj Bůh, ob­rátí tvůj úděl. Sli­tuje se nad te­bou, vrátí tě zpět a shro­máždí tě ze všech národů, mezi něž tě Hos­po­din, tvůj Bůh, roz­ptý­lil. 4 I kdybys byl za­hnán na sám ko­nec svě­ta, i od­tam­tud tě Hos­po­din, tvůj Bůh, shro­máždí, i od­tam­tud tě po­sbírá! 5 Hos­po­din, tvůj Bůh, tě přive­de do země, kte­rou zís­ka­li tví ot­cové, a znovu ji získáš. Způsobí, aby se ti ve­dlo šťastně, a roz­množí tě více než tvé ot­ce. 6 Hos­po­din obřeže tvé srd­ce a srd­ce tvého se­mene, a bu­deš mi­lovat Hos­po­di­na, svého Bo­ha, ce­lým srd­cem a ce­lou duší, a nalez­neš život. 7 Hos­po­din, tvůj Bůh, pak všech­ny tyto klet­by uve­de na tvé ne­přá­te­le, kteří tě nenávi­dě­li a kteří tě pronásledova­li. 8 Ty pak bu­deš znovu po­s­lou­chat Hos­po­di­na a do­držovat všech­na jeho přikázání, která ti dnes udílím. 9 Hos­po­din, tvůj Bůh, ti pro­to vr­chovatě požeh­ná ve všem tvém počínání, v plo­du tvého lů­na, v plo­du tvého do­bytka i v plo­dech tvé pů­dy. Hos­po­din se bude znovu těšit z tvého blahoby­tu, jako se těšil z blahoby­tu tvých ot­ců, 10 když bu­deš po­s­lou­chat Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a do­držovat jeho přikázání a pravi­dla za­psaná v této knize Záko­na a když se ob­rátíš k Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, ce­lým srd­cem a ce­lou duší. 11 Přikázání, které ti dnes vy­dávám, není nad tvé síly, není ti ni­jak vzdálené! 12 Není na ne­bi, abys říkal: „Kdo z nás vy­stoupí na ne­be, aby nám je od­tud při­ne­sl a ozná­mil nám je, abychom je moh­li plnit?“ 13 Není za mořem, abys říkal: „Kdo z nás se vy­dá za moře, aby nám je od­tud při­ne­sl a ozná­mil nám je, abychom je moh­li plnit?“ 14 Naopak, to slovo je ti vel­mi blízké – je ve tvých ús­tech a ve tvém srd­ci. Jen je plň! 15 Po­hleď, co ti dnes předkládám: Život a blahobyt, nebo smrt a neštěstí. 16 Pro­to ti dnes přikazu­ji: Mi­luj Hos­po­di­na, svého Bo­ha, kráčej po jeho cestách a za­chovávej jeho přikázání, pravi­dla a záko­ny. Pak bu­deš žít a růst a Hos­po­din, tvůj Bůh, ti bude žeh­nat v ze­mi, kte­rou při­cházíš ob­sa­dit. 17 Pokud se však v srd­ci od­vrátíš a ne­bu­deš po­s­lušný, ale ne­cháš se strh­nout, aby ses klaněl cizím bo­hům a sloužil jim, 18 pak vám dnes ozna­mu­ji, že zce­la vy­hynete; v zemi za Jordánem, kte­rou jdete ob­sa­dit, dlouho ne­zůstanete. 19 Vo­lám si dnes pro­ti vám za svědky nebe a ze­mi: Dnes jsem vám pře­dložil život a smrt, požeh­nání a pro­kletí. Vy­ber si život, a bu­deš živ ty i tvé símě. 20 Mi­luj Hos­po­di­na, svého Bo­ha, po­s­lou­chej ho a přimkni k ně­mu. Vž­dyť na tom záleží tvůj život a délka tvých dnů! Pak bu­deš moci žít v ze­mi, o níž Hos­po­din přísahal tvým ot­cům, Abraha­movi, Izá­kovi a Jáko­bovi, že jim ji dá.

Bible21Deuteronomium30

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček