Bible21Deuteronomium29

Deuteronomium

Závěrečná výzva1 Mo­jžíš svo­lal ce­lý Iz­rael a ře­kl jim: Sami jste v egyptské zemi vi­dě­li vše, co Hos­po­din před vaši­ma oči­ma udělal s fa­rao­nem, se vše­mi jeho služebníky a s ce­lou jeho zemí. 2 Na vlastní oči jsi vi­děl ve­liké zkoušky, zna­mení a ty ve­liké divy. 3 Až do dnešního dne vám však Hos­po­din ne­dal srd­ce k po­ro­zumění, oči k vi­dění ani uši k slyšení. 4 Čtyřicet let jsem vás vo­dil po pouš­ti. Vaše oděvy na vás ne­z­chátraly, obuv na vašich no­hou ne­zpu­chře­la, 5 chléb jste ne­je­dli a víno ani pivo ne­pi­li. To vše pro­to, abys­te po­zna­li, že já jsem Hos­po­din, váš Bůh. 6 Když jste doš­li až sem, vy­táhl pro­ti vám do boje cheš­bon­ský král Si­chon a bášan­ský král Og, ale po­razi­li jsme je. 7 Je­jich zem jsme za­bra­li a dali ji za dě­dictví synům Ru­benovým, Gádovým a po­lovině kmene Mana­se­sova. 8 Za­chovávej­te slova této smlou­vy. Plň­te je, a bude se dařit veškeré vaše počínání. 9 Vy všich­ni dnes sto­jí­te před Hos­po­di­nem, svým Bo­hem – vaši kmenoví náčelníci, vaši stařeši­nové a správ­cové, všich­ni iz­rae­lští muži, 10 vaše dě­ti a že­ny i cizin­ci ži­jící ve vašem tá­boře, od dře­vařů po nosiče vody – 11 abys­te vstou­pi­li do přísežné smlou­vy Hos­po­di­na, svého Bo­ha. Tu s te­bou Hos­po­din, tvůj Bůh, dnes uzavírá, 12 aby si tě us­tavil za lid a stal se tvým Bo­hem, jak ti slí­bil a jak to přísahal tvým ot­cům Abraha­movi, Izá­kovi a Jáko­bovi. 13 Tuto přísežnou smlou­vu uzavírám nejen s vá­mi, 14 kdo tu dnes spo­lečně sto­jí­te před Hos­po­di­nem, naším Bo­hem, ale i s tě­mi, kdo tu dnes s ná­mi nejsou. 15 Sami ví­te, jak jsme ži­li v Egyptě a jak jsme cestou sem pro­š­li územím různých národů. 16 Vi­dě­li jste je­jich ne­chutnosti, je­jich hnu­sné mod­ly – dře­vo a ka­mení, stříbro a zla­to, jichž se drží. 17 Ať se mezi vá­mi ne­vy­s­kytne muž ani že­na, ro­di­na ani kmen, jenž by se dnes v srd­ci od­vrá­til od Hos­po­di­na, naše­ho Bo­ha, a šel by sloužit bo­hům oněch národů. Ať se mezi vá­mi ne­vy­s­kytne kořen plodící ta­kový hořký jed! 18 Kdy­by ta­kový člověk us­lyšel tato přísežná slova, možná by si před­stavoval požeh­nání a říkal by si: „I když se řídím jen svým zatvrze­lým srd­cem, budu se mít dobře!“ (Ja­ko by počítal zpi­tého mezi žíznivé.) 19 Hos­po­din niko­mu ta­kové­mu nikdy ne­odpustí – naopak, vzplane pro­ti ně­mu Hos­po­dinův vášnivý hněv! Hos­po­din jej za­hrne každou klet­bou za­psanou v této knize Záko­na a jeho jméno pod ne­bem vy­maže. 20 Hos­po­din jej k jeho zkáze od­dělí ode všech kmenů Iz­rae­le a naloží s ním pod­le všech kleteb smlou­vy za­psané v této knize Záko­na. 21 Bu­dou­cí poko­lení, vaši synové, kteří vás na­hradí, i cizi­nec, který při­jde z daleké země, pak spatří po­hro­my, které po­stih­nou tuto zem, a ne­duhy, ji­miž ji Hos­po­din vy­čerpá, a řeknou: 22 „Všech­na zem spálená sírou a so­lí, nic se ne­se­je, nic ne­raší, ani stéblo trávy na ní ne­ros­te – tak pře­ce byla roz­vráce­na Sodo­ma a Go­mo­ra, Adma a Ce­bo­jim, které Hos­po­din roz­vrá­til v zuřivém hněvu!“ 23 Všech­ny náro­dy se bu­dou ptát: „Pro­č to Hos­po­din té zemi pro­ve­dl? Pro­č ta­kový výbuch hněvu?“ 24 A do­stanou od­po­věď: „Pro­tože opusti­li smlou­vu Hos­po­di­na, Boha svých ot­ců, kte­rou s nimi uzavřel, když je vy­ve­dl z Egyp­ta. 25 Ode­š­li sloužit cizím bo­hům a klaně­li se jim – bo­hům, které ne­po­zna­li a které jim ne­u­rčil. 26 Pro­to Hos­po­din vzplanul vůči této zemi hněvem a přive­dl na ni každé pro­kletí za­psané v této knize. 27 Hos­po­din je v zuřivém hněvu a hroz­ném roz­lícení vy­rval z je­jich země a vy­hnal je do jiné země, kde jsou až dodnes.“ 28 Skryté věci náležejí Hos­po­di­nu, naše­mu Bo­hu. Zjevné věci však navěky náležejí nám a našim synům – to­tiž abychom plni­li všech­na slova to­ho­to Záko­na.

Bible21Deuteronomium29

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček