Bible21Deuteronomium34

Deuteronomium

Mojžíšova smrt1 Mo­jžíš pak vy­stou­pil z moáb­ských plání na horu Ne­bó, na vr­chol Pisgy na­pro­ti Je­ri­chu, a Hos­po­din mu ukázal ce­lou tu zem: Gi­leád a dále, až po Dan, 2 ce­lý Neftalímův kraj, zemi Efrai­ma a Mana­se­se, ce­lé území Judy až ke Středo­zemní­mu moři, 3 Negev i údolní rovi­nu Pal­mového měs­ta Je­ri­cha až po Co­ar. 4 Hos­po­din mu ře­kl: „To­to je zem, kte­rou jsem s přísahou za­s­lí­bil Abraha­movi, Izá­kovi a Jáko­bovi se slovy: ‚Dám ji tvé­mu semeni.‘ Dovo­lil jsem ti ji spatřit na vlastní oči, ale vejít do ní nesmíš.“ 5 Tam, v moáb­ské ze­mi, pak Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš zemřel, jak Hos­po­din ře­kl. 6 Po­choval jej v moáb­ské ze­mi, v roklině na­pro­ti Bet-pe­o­ru, ale jeho hrob až dodnes nikdo ne­zná. 7 Když Mo­jžíš zemřel, bylo mu sto dvacet let. Jeho oči ne­ze­s­lábly a jeho svěžest ne­vy­pr­cha­la. 8 Synové Iz­rae­le oplakáva­li Mo­jžíše na moáb­ských pláních třicet dní, než uplynu­la doba pláče a truch­lení. 9 Jo­zue, syn Nunův, byl na­plněn du­chem moud­rosti, ne­boť na něj Mo­jžíš vložil ru­ce. Synové Iz­rae­le ho po­s­lou­cha­li a jedna­li, jak Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi. 10 V Iz­rae­li už ale ne­po­vstal pro­rok, jako byl Mo­jžíš, se kterým se Hos­po­din znal tváří v tvář. 11 Ko­lik jen zna­mení a divů jej Hos­po­din po­slal vy­ko­nat v Egyptě pro­ti fa­rao­novi, všem jeho služebníkům a ce­lé jeho ze­mi! 12 Jak mo­cnou sílu a jak hroz­né či­ny před­ve­dl Mo­jžíš před oči­ma ce­lého Iz­rae­le!

Bible21Deuteronomium34

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček