Bible21Deuteronomium11

Deuteronomium

Láska a poslušnost1 Pro­to mi­luj Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a po všech­ny dny za­chovávej, co ti uložil – jeho pravi­dla, přikázání a záko­ny. 2 Dnešního dne tedy věz­te, že to ne­by­li vaši synové, kdo po­znal a za­žil po­naučení od Hos­po­di­na, vaše­ho Bo­ha. To vy zná­te jeho ve­likost, jeho mo­cnou ruku a vztaženou paži, 3 jeho zna­mení a skutky, které upro­střed Egyp­ta vy­ko­nal na fa­rao­novi a ce­lé jeho ze­mi. 4 Vy ví­te, co Hos­po­din udělal s egyptským voj­s­kem, s jeho koni i vozy – jak ty pronásledova­te­le za­plavil voda­mi Rudého moře, a tak je vy­hu­bil. Až dodnes si pa­ma­tujete, 5 co s vá­mi či­nil na pouš­ti, než jste do­razi­li sem, 6 i to, co uči­nil Dátanovi a Abi­ra­movi, synům Eli­a­ba, syna Ru­benova – země otevře­la ús­ta a po­hl­ti­la je, je­jich ro­di­ny, je­jich sta­ny i všech­no živé, co šlo za ni­mi! 7 Vy sami jste na vlastní oči vi­dě­li ce­lé to ve­liké Hos­po­di­novo dílo, které vy­ko­nal. 8 Pro­to do­držuj­te všech­na přikázání, která vám dnes udílím. Pak bu­dete mít sílu vejít a ob­sa­dit zem, kte­rou při­chází­te ob­sa­dit, 9 a bu­dete užívat dlouhého živo­ta v ze­mi, o níž Hos­po­din přísahal vašim ot­cům, že ji dá jim a je­jich se­meni – zem oplývající mlékem a me­dem. 10 Země, kte­rou při­cházíš ob­sa­dit, to­tiž není jako egyptská zem, z níž jste vy­š­li, kte­rou jsi osíval se­menem a za­vlažoval ji prací svých no­hou jako ze­linářs­kou za­hra­du. 11 Země, kte­rou jdete ob­sa­dit, je země hor a údo­lí, za­vlažovaná ne­bes­kým deštěm. 12 Je to země, o niž pečuje Hos­po­din, tvůj Bůh. Oči Hos­po­di­na, tvého Bo­ha, jsou stále ob­ráce­ny k ní, od počátku roku do jeho kon­ce. 13 Bu­dete-li oprav­du po­s­lou­chat přikázání, která vám dnes udílím, to­tiž abys­te mi­lova­li Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a slouži­li mu ce­lým srd­cem a ce­lou duší, 14 dám vaší zemi déšť v patřičný čas – déšť na podzim i na jaře, abys mohl sklízet své obi­lí, víno i olej. 15 Na tvých pas­t­vinách dám vy­růst trávě pro tvůj do­by­tek. Bu­deš moci jíst do sytosti. 16 Měj­te se však na po­zo­ru, abys­te se v srd­cích ne­da­li svést a ne­od­vrá­ti­li se k cizím bo­hům. Kdybys­te jim slouži­li a klaně­li se jim, 17 Hos­po­din by pro­ti vám vzplanul hněvem, za­vřel by ne­be, aby ne­vy­dalo déšť, a země by ne­vy­da­la svou úro­du. Tak bys­te v té krásné ze­mi, kte­rou vám Hos­po­din dává, rych­le vy­mře­li. 18 Ulož­te si tato má slova v srd­ci a v duši, přivaž­te si je jako zna­mení na ruku a jako pásek na če­lo. 19 Vy­učuj­te jim své sy­ny. Mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš ane­bo vstáváš. 20 Na­piš je na veřejích svého domu i na svých branách. 21 Pak bu­dete vy i vaši synové žít dlouho v ze­mi, o níž Hos­po­din přísahal vašim ot­cům, že jim ji dá – tak dlouho, dokud bude nebe nad zemí. 22 Bu­dete-li peč­livě do­držovat všech­na tato přikázání, která vám udílím, bu­dete-li mi­lovat Hos­po­di­na, svého Bo­ha, kráčet po všech jeho cestách a přimknete se k ně­mu, 23 Hos­po­din před vá­mi vy­žene všech­ny tyto náro­dy. Bu­dete moci vy­hnat náro­dy větší a mo­cnější, než jste sa­mi. 24 Každé místo, na něž stoup­ne vaše no­ha, bude vaše. Vaše území bude sahat od pouště až k Li­bano­nu a od té ve­liké ře­ky, ře­ky Eufrat, až ke Středo­zemní­mu moři. 25 Nikdo před vá­mi ne­ob­sto­jí; Hos­po­din, váš Bůh, uve­de strach a hrů­zu z vás na ce­lou zem, kamko­li šlápnete, jak vám po­věděl. 26 Po­hleď, dnes vám předkládám požeh­nání i pro­kletí. 27 Požeh­nání – bu­dete-li po­s­lou­chat přikázání Hos­po­di­na, svého Bo­ha, která vám dnes udílím. 28 Pro­kletí – ne­bu­dete-li po­s­lou­chat přikázání Hos­po­di­na, svého Bo­ha, ale sejdete z ces­ty, kte­rou vám dnes přikazu­ji, a vy­dá­te se za cizí­mi bo­hy, které jste ne­po­zna­li. 29 Až tě Hos­po­din, tvůj Bůh, přive­de do země, kte­rou při­cházíš ob­sa­dit, bu­deš pronášet požeh­nání na hoře Ge­ri­zim a pro­kletí na hoře Ebal. 30 (Obě jsou za Jordánem, kus ces­ty směrem na západ, v zemi Kananej­ců byd­lících na pláni pro­ti Gilgalu po­blíž háje Mo­re.) 31 Chys­tá­te se pře­kročit Jordán a ob­sa­dit zem, kte­rou vám dává Hos­po­din, váš Bůh. Až ji ob­sadí­te a usadí­te se v ní, 32 peč­livě do­držuj­te všech­na us­tano­vení a pravi­dla, která vám dnes předkládám.

Bible21Deuteronomium11

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček