Bible21Deuteronomium24

Deuteronomium

Zákon o rozluce1 Může se stát, že se někdo ožení s manželkou, ale ta se mu zne­líbí, ne­boť na ní na­jde něja­kou ne­pa­třičnost. Na­píše jí tedy roz­lu­kový list, dá jí ho do ruky a pošle ji pryč z do­mu. 2 Ona se po od­cho­du z jeho domu vdá za jiného muže, 3 ale ten si ji také zpro­tiví, na­píše jí roz­lu­kový list, dá jí ho do ruky a pošle ji z do­mu. Ane­bo ten­to její druhý manžel zemře. 4 Její původní manžel, který ji po­slal pryč, si ji pak už ne­bu­de moci vzít zpět za manželku, ne­boť už byla po­sk­vrně­na. Ne­sváděj k hří­chu lid země, kte­rou ti Hos­po­din, tvůj Bůh, dává za dě­dictví! Další zákony5 Kdo se ne­dávno oženil, ať ne­chodí do boje a není po­vo­láván k žádné službě. Na je­den rok ať je uvolněn do­mů pro po­těšení že­ny, kte­rou si vzal. 6 Nikdo ne­smí vzít do zástavy do­mácí mlýnek, ba ani jeho horní ká­men – vž­dyť by vzal do zástavy sám život! 7 Bude-li někdo přistižen, že une­sl jedno­ho ze svých bra­trů, synů Iz­rae­le, aby jej zot­ročil či pro­dal, pak ať ten únos­ce zemře. Od­straň ze svého stře­du zlo! 8 Po­zor! Při ráně malo­mo­cen­ství peč­livě do­držuj všech­ny po­ky­ny levi­tských kněží. Peč­livě do­držuj­te, co jsem jim přikázal. 9 Pa­ma­tuj, co Hos­po­din, tvůj Bůh, udělal Mi­ri­am na vaší cestě z Egyp­ta. 10 Když bu­deš své­mu bližní­mu po­s­kytovat půjčku, ne­vstu­puj do jeho do­mu, aby sis vy­bral zástavu. 11 Zůstaň venku, než ti věři­tel při­ne­se zástavu ven. 12 Bude-li chudý, ne­choď spát s pláštěm, který ti dal do zástavy. 13 Při zápa­du slun­ce mu zástavu vrať. Když půjde spát ve svém pláš­ti, bude ti žeh­nat. V tom bude spočívat tvá sprave­dlnost před Hos­po­di­nem, tvým Bo­hem. 14 Ne­vy­kořisťuj ná­deníka, chudého a po­třebného, ať už je to tvůj bra­tr ane­bo se do něk­terého měs­ta ve tvé zemi přis­těhoval. 15 Každý den ještě před zápa­dem slun­ce mu vy­plať mz­du. Vž­dyť je chudý, závisí na tom jeho život! Ji­nak bude kvů­li to­bě vo­lat k Hos­po­di­nu, a bu­deš mít hřích. 16 Ro­diče ne­mo­hou pla­tit živo­tem za své dě­ti ani dě­ti za své ro­diče. Každý za­platí živo­tem za svůj vlastní hřích. 17 Ne­pře­kru­cuj právo přis­těhoval­ce ani si­ro­tka a ne­zabavuj rou­cho vdově. 18 Pa­ma­tuj, že jsi byl v Egyptě ot­rokem a že tě od­tud Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­kou­pil. To pro­to ti přikazu­ji, abys či­nil tyto věci. 19 Když bu­deš na svém poli sklízet obi­lí a za­po­meneš na poli snop, ne­vracej se pro něj. Připadne přis­těhoval­ci, si­ro­tku a vdově, aby ti Hos­po­din, tvůj Bůh, požeh­nal ve všem, k če­mu při­ložíš ru­ku. 20 Když bu­deš střásat své olivy, znovu je po sobě nečeš. Připadnou přis­těhoval­ci, si­ro­tku a vdově. 21 Když bu­deš sbírat hroz­ny na své vi­nici, znovu je po sobě nečeš. Připadnou přis­těhoval­ci, si­ro­tku a vdově. 22 Pa­ma­tuj, že jsi byl v Egyptě ot­rokem. To pro­to ti přikazu­ji, abys či­nil tyto věci.

Bible21Deuteronomium24

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček